Mål med rehabilitering CP gruppe 

Det blir lagt vekt på at du er den viktigste aktøren i din rehabilitering, og at din funksjon i hverdagen danner grunnlaget. 

Målene avgjør i stor grad hva vi skal arbeide med i rehabiliteringsperioden din. 

I målarbeidet setter vi søkelys på dette: 

  • Få økt kunnskap om det å leve med CP i voksen alder – hvordan leve et aktivt liv og forebygge plager/senskader?  

  • Lære gjennom egne og andres erfaringer  

  • Få mestringsopplevelser gjennom tilrettelagte aktiviteter  

  • Vedlikeholde/øke nåværende funksjonsevne