Vi har tilbud til voksne over 18 år, som blir henvist for:

  • Depresjon, ulike angstlidelser.
  • Ulike angstlidelser, bipolare lidelser, spiseforstyrrelser og traumerelaterte vansker.
  • ADHD, aspergerssyndrom og personlighetsforstyrrelser.


Vi tilbyr også digital behandling i hele midt-norgeregionen.

Ved henvisning til digital behandling vil som hovedregel all behandling foregår digitalt.

Alle henvisninger som kommer til oss, blir videresendt fra poliklinikk ved sykehusene.

Hos oss vil du kunne møte flere ulike fagspesialiteter som psykolog, psykologspesialist, psykiater, sykepleiere og fysioterapeut som arbeider sammen i tverrfaglig team.

Utredning

Du vil bli møtt av en av våre behandlere til en innkomstsamtale. Hensikten med de første møtene er å bli kjent med deg og å få en oversikt over din livssituasjon samt å se nærmere på hva vi kan bistå med. Målet med utredningen er å avklare utfordringsbildet og sammen utarbeide en plan for eventuell videre oppfølging. Utredningen gjennomføres som regel i løpet av noen samtaletimer og ved behov vil øvrige i det tverrfaglige teamet bistå. Utredningen vil også gjennomføres ved bruk av spørreskjemaer og tester. Når der er hensiktsmessig, og med ditt samtykke, kan vi også snakke med andre som kjenner til din situasjon, som fastlege eller øvrige i ditt nettverk.

I samråd med deg utarbeides eventuell plan for videre oppfølging.

Behandling

Planen fra utredningsfasen vil legge grunnlaget for det videre behandlingsforløpet. Den mest anvendte behandlingen er samtaler med psykolog. Varigheten på behandlingen er individuell og baseres på dine behov. Noen ganger kan det også være nødvendig med videre utredninger og medikamentell behandling. Medikamentell behandling avklares og vurderes i samråd med deg og våre psykiatere/leger.

Vårt inntakskontor tar kontakt når vi har mottatt henvisning for å tilby time til utredning. Behandler vil sette opp videre behandlingsforløp i samråd med deg.