Unicare Bakke har avtale med Helse Sør-Øst som en del av spesialisthelsetjenesten. Vi tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering for voksne over 18 år. Vi hår både døgn- og dag opphold.

Du kan få plass hos oss enten ved direkte henvising fra sykehuset eller gjennom din fastlege eller andre med henvisningsrett via regionalkoordinerende enhet (RKE). 

Vårt mål er å motivere pasienten til å være en aktiv deltager i sin egen rehabiliteringsprosess, sette seg mål som utgangspunktet for en individuell tilrettelagt prosess. 

Unicare Bakkes ansatte jobber i tverrfaglige team bestående av legespesialister innen allmennmedisin, indremedisin, ortopedi og fysikalsk medisin og rehabilitering. I tillegg til sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logoped, sosionom, psykolog, arbeidsveileder, helsefagarbeidere og ortopediteknikere. 

Her på Unicare Bakke jobber vi kunnskapsbasert, det vil si at metodene vi bruker er forankret i nyeste forskning på feltet innen rehabilitering, egen erfaring og brukererfaringer.