Pasienten i sentrum

Som pasient har du en lovfestet rett til å medvirke i beslutninger om egen helse og behandling. Brukermedvirkning står sentralt i alle rehabiliteringsprogrammene ved Unicare Landaasen.  Våre tjenester legger vekt på at pasienten står i sentrum og selv er styrende for valg som tas underveis i rehabiliteringsprosessen, i samspill med våre fagfolk.  

Pasienter som får et tilbud om rehabilitering ved Unicare Landaasen blir oppfordret til å konkretisere egne forventninger og mål for oppholdet. Dette danner grunnlaget for innhold og gjennomføringen av et godt rehabiliteringsprogram i nært samarbeid med våre fagteam. 

Brukerutvalg 

Unicare Landaasen har eget brukerutvalg bestående av representanter fra LHL, LFA, Momentum, HLF, Kreftforeningen og MjøsRygg.  
Brukerutvalget er brukernes talerør og skal opptre på vegne av brukerne. De skal fremme interessene til alle brukere av Unicare Landaasen og skal fungere som bindeledd mellom brukere og ledelsen. Brukerutvalget har også rolle som senterets kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg. Det avholdes minimum 4 møter pr år. Brukerutvalget er pliktig å følge «Veileder for brukerutvalg ved private leverandører av helsetjenester med avtale med Helse Sør- Øst RHF». 

Hos Unicare Landaasen består brukerutvalget av: 

  • Ellen Johanne Narum Fodnestøl, MjøsRygg
  • Svein Rønningsveen, LHL 
  • Roar Olafsen, Momentum 
  • Torbjørn Briskodden, HLF
  • Bjørg Strand, Kreftforeningen

 

Brukertilfredshet 

Alle pasienter ved Unicare Landaasen inviteres til å besvare Unicare sin brukerundersøkelse. Resultater og kommentarer fra denne deles blant alle ansatte og brukes aktivt i enhetens kvalitetsarbeid.