• Arbeide for gode, likeverdige og kunnskapsbaserte helsetjenester og pasientforløp, uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemning
  • Bidra til god medvirkning fra pasienter, pårørende og deres organisasjoner og at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av tjenestene
  • Bidra til god samhandling mellom tjenesteyterne