Oppholdet starter med en kartlegging og vurdering av din funksjon, både gjennom fysiske tester og samtaler. Deretter utarbeides en plan med konkrete tiltak, og denne evalueres og justeres fortløpende under oppholdet. Du vil følge en individuelt tilpasset timeplan som består av fysisk aktivitet, undervisning, erfaringsutveksling og samtaler.  

Du vil bli ivaretatt av en tverrfaglig gruppe som består av sykepleier, lege, ergoterapeut og fysioterapeut. Etter behov inkluderes også psykiatrisk sykepleier, sosionom eller ernæringsveileder.