Kreftrehabiliteringen starter med en kartlegging og vurdering av din funksjon, både gjennom fysiske tester og samtaler. Deretter utarbeides en plan med konkrete tiltak, og denne evalueres og justeres fortløpende under oppholdet. Du vil følge en individuelt tilpasset timeplan som består av fysisk aktivitet, undervisning, erfaringsutveksling og samtaler.  

Under kreftrehabiliteringen vil du bli ivaretatt av en tverrfaglig gruppe som består av sykepleier, lege, fysioterapeut og idrettsfysiolog. Etter behov inkluderes også ergoterapeut, psykiatrisk sykepleier, sosionom, kokk eller ernæringsveileder.