Dere blir møtt av et tverrfaglig team bestående av legespesialist, ernæringsfysiolog, psykolog og fysioterapeuter/ idrettspedagoger. En primærkontakt vil følge dere gjennom hele rehabiliteringsforløpet. Det legges vekt på tiltak som kan settes inn i familiens hverdag. Vi ønsker at dere skal få positive opplevelser i et trygt og sosialt fellesskap.

Barn og unge deltar i ukentlig gruppeaktivitet og gruppesamtaler. Det legges opp til ulike aktiviteter med vekt på bevegelsesglede. Vi ønsker gjennom aktivitet å stimulere til mestringsopplevelser som barnet kan bygge videre på.

Foreldre deltar i egne foreldregrupper hvor vi ønsker å rette fokus mot foreldrerollen og familiens samarbeid om livsstilsendring. Foreldre har en viktig rolle med å legge til rette for gode vaner og rutiner for kommunikasjon, kosthold,søvn og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Den enkelte familie vil bli fulgt opp med kartleggings- og utviklingssamtaler med fagpersoner fra tverrfaglig team. Relevante temaer i disse samtalene er fysisk aktivitet og helse, kosthold, rollemodell og kommunikasjon.