Unicare Bakke har avtale med Helse Sør-Øst RHF om å gi tilbud på tverrfaglig spesialisert rehabilitering til personer over 18 år med hjerneslag eller ervervet hjerneskade. Vi tilbyr individuelle opphold døgn eller dag.  

Tilbudet retter seg mot deg som er ferdig med akuttbehandlingen ved slagenheter i sykehus (tidligfase), eller for deg som har behov for videre intensiv trening senere i rehabiliteringsforløpet (senfase).