Høy kvalitet og brukermedvirkning

Vi jobber tett opp mot vårt fagadministrative system (FAS). FAS har som hovedmål å ivareta kvalitetssikring av individuelle tjenester gjennom gode og lett tilgjengelige tiltaksbeskrivelser og rutiner for samhandling med brukeren.

Personalet arbeider etter prinsippet for målrettet miljøarbeid, hvor de fremmer brukermedvirkning, ønsker og behov i hverdagen.

Alle brukerne våre har en primærkontakt som sammen med brukers basegruppe (sentrale nøkkelpersoner) følger opp, utarbeider og evaluerer mål og tiltak. Et gjennomgående fokus i basegruppene er å ivareta brukers behov og interesser.