Organisering i Team

Dagsenteret er organisert i 3 Team navngitt med ulike fargekoder, Team Blå, Team Gul og Team Grønn. Faglig begrunnelse for denne struktureringen er at brukerne er plassert i team med like funksjonsnivå og bistandsbehov. Teamene er bemannet med relevant spisskompetanse som jobber tverrfaglig.

I Team Blå har vi brukere med utfordrende atferdsproblematikk og vi jobber med adferdsrettet tiltak. Diagnosespekteret i teamet er vidt og omfavner ulik grad av psykisk utviklingshemming, autisme og andre diagnoser.

I Team Gul har vi brukere med cerebral parese, psykisk utviklingshemming, epilepsi, dysfagi, skoliose og ulike sjeldnere syndromer. Brukerne i Team Gul har sammensatte behov der flere funksjoner er nedsatt, som for eksempel kognitive funksjoner, motorikk, syn, hørsel og/eller språk. Disse funksjonsnedsettelsene påvirker forutsetningene for samspill og kommunikasjon.

I Team Grønn har vi brukere med lettere til moderat psykisk utviklingshemming, autismespekter forstyrrelser, Downs syndrom, lettere grad av cerebral parese, multippel sklerose, epilepsi, lettere psykiske lidelser og overvekts problematikk. Alle brukerne er gående og har et visst nivå av språk, enten verbalt eller via alternativ supplerende kommunikasjon. For dette teamet har vi høyt fokus på sosial trening, gruppeaktiviteter, ADL-trening og fysisk aktivitet.

 

Fokusområder og spisskompetanse