Trygghet, respekt og verdighet

Vår faglig tilnærming bygger på grunnleggende verdier som trygghet, respekt og verdighet. I praksis gjenspeiles disse verdiene i ansattes holdninger og atferd. Brukermedvirkning og ivaretagelse av brukernes selvbestemmelse står i fokus. Brukerne våres skal anerkjennes og alltid møtes med forståelse, empati og respekt. På avlastningen vektlegger vi hverdagsmestring.

I vårt arbeid jobber vi hovedsakelig med målrettet miljøarbeid anvendt med en atferdsanalytisk tilnærming og skadeavvergende tiltak. Vårt ønske er å gi hver enkelt tjenestemottaker individuelt tilpassede tjenester, selvbestemmelse og muligheter for mestring. Her skal brukerne våre ha gode opplevelser og god trivsel.

Diagnoseaspektet blant våre brukere er variert og omfavner ulik grad av psyksik utviklingshemming. Vi har i dag brukere med autisme, ADHD, epilepsi, downssyndrom, ulike syndromer og atferdsproblematikk. Alle våre brukere er gående.

Med mot til å meste som felles visjon jobber vi med aktiv habilitering etter verdiene engasjert, kompetent og repektfull.