ADL-aktiviteter (Activities of Daily Living)

ADL-trening er opptrening av utviklingshemmede i de ferdigheter som kreves i hverdagslivet, som f.eks. av- og påkledning, matlaging og ivaretakelse av personlig hygiene. Brukerne får trening i aktiviteter og gjøremål som det er hensiktsmessig å kunne for en godt fungerende hverdag. Vi legger til rette slik at alle brukere kan delta ut fra sine forutsetninger, og at aktivitetene og handlingene oppleves som meningsfulle og lystbetonte.

Tilrettelegging av gruppeaktiviteter og sosial tilhørighet

Gjennom en felles aktivitetsplan tilrettelegger vi for brukere som ønsker å utføre aktiviteter sammen med andre. Aktivitetene er valgfrie, brukere velger selv i hvilken grad de ønsker å delta og sosialiseres med andre.
Aktiviteter som bidrar til sosial inkludering og som skaper sosiale relasjoner mellom brukere og ansatte.

Eksempler på sosiale aktiviteter er:
Bowling, kino, kafebesøk, handleturer, besøke fritidsklubber, idrettsarrangementer etc….

Fysiske uteaktiviteter

Avlastningen tilrettelegger slik at alle brukerne skal ha mulighet for å delta på uteaktiviteter, og få mulighet til å oppnå de helsegevinstene som det medfører som blant annet redusert uro, sterkere immunforsvar og lavere risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer. Ved å ha konkrete mål for turen som et konkret stoppe sted eller en stolpe, opplever brukere stor glede når vi mestrer å finne frem til målet. Vi bruker nærområdet mye og Frognerparken er et populært besøks sted. Vi har trampoline i hagen vår, som benyttes mye og ballspill er ofte å se i hagen vår.

I tillegg til å bruke vårt nærområde drar vi også på turer til skog og mark, samt gårdsbesøk.
Aktivitetene planlegges ut ifra sesong og årstid, slik at brukere får muligheten til å delta på ulike sesongbaserte aktiviteter.

Vannaktiviteter

Basseng tilbys alle våre brukere som ønsker og har mulighet til å være i vann. Vi benytter oss per i dag av fasilitetene på Risenga svømmehall i Asker, som er godt tilrettelagt for vår brukergruppe. Vi har tilrettelagt slik at ulike brukergrupper kan dra sammen på bading, ut ifra funksjonsnivå, sosiale ferdigheter og bistandsbehov.

Hobbyaktiviteter

Vi har et bredt utvalg av hobbyaktiviteter som kan tilpasses den enkeltes interesser og behov. Eksempler på dette er: pusling, tegne, male, legobygging, TV, video og data.

Unicare Fyrstikkalléen Dagsenter

Alle våre brukere har i tillegg tilgang til aktivitetsrom på Unicare Fyrstikkalleen Dagsenter som i løpet av våren 2021 vil fremstå som et helt nytt og moderne dagsenter med blant annet:

  • Sanse/Aktivitetshage
  • Kino
  • Diverse hobbyrom
  • Sanserom
  • Gymsal
  • Verksted
  • Bibliotek

Les mer om Unicare Fyrstikkalléen Dagsenter her.