Unicare Coperio har avtale med Helse Midt – Norge (HMN) og er en del av spesialisthelsetjenestetilbudet innenfor psykisk helse i Møre og Romsdal. Vi har tilbud til barn og ungdom under 18 år, og deres familier som blir henvist for:

  • ADHD/ forstyrrelser av aktivitet og oppmerksomhet.
  • Tourettes syndrom/tics plager, autismespekterforstyrrelser.
  • Moderat depresjon og traumer, samt moderate til alvorlige angstlidelser og spiseforstyrrelser

Henvisningene videresendes fra Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ved sykehusene.

Hos Unicare Coperio kan dere treffe psykolog, psykologspesialister, barnepsykiater, spesialpedagog, fysioterapeut, lege og sykepleier. Andre yrkesgrupper kan også være representert ved behov. Vi arbeider sammen i tverrfaglige team.

Utredning

Vanligvis ønsker vi å treffe barnet eller ungdommen sammen med foreldre eller andre som har foreldreansvaret den første gangen. Vi vil sammen bli enige om den videre oppfølgingen. Vi samarbeider også med skoler, barnehager og andre når det er behov for det. Den første tiden bruker vi til å skaffe oss god oversikt over situasjonen til barnet eller ungdommen. Det får vi først og fremst ved å snakke med barnet eller ungdommen selv og foreldre eller andre som har foreldreansvaret, og kanskje andre som kjenner situasjonen godt etter samtykke. Spørreskjema og tester benyttes ofte i utredningen. Vi diskuterer vanskeligheter og muligheter sammen, og legger planer for en positiv utvikling i samråd med dere.

Behandling

Samtale er den vanligste arbeidsmåten. Vi kan snakke med foreldre eller andre som har foreldreansvaret og barn/ungdom både sammen og hver for seg, alt etter hva som passer for det enkelte tilfelle. Små barn er vi gjerne sammen med i aktivitet og lek. Samtaler kan inneholde rollespill, lek, skriving, maling, eller tegning. Det kan være aktuelt å delta i gruppe med jevnaldrende. I noen tilfeller vil medisinering og medisinutprøving kunne være en del av behandlingen. Dette vil i hvert enkelt tilfelle vurderes i samråd med foreldre eller andre med foreldreansvaret. Vi gir informasjon, veiledning og undervisning til de andre fagpersoner ved skole, PPT og lignende når dette er hensiktsmessig og ønskelig av foresatte. Vi kan også henvise videre til andre deler av det psykiske helsevernet når det er nødvendig. Vi tilbyr også gruppebaserte behandlingsforløp.

Vårt inntakskontor tar kontakt når vi har mottatt henvisning for å tilby time til utredning. Behandler vil sette opp videre behandlingsforløp i samråd med dere.