Henvisning og inntak

Informasjon om egenandel.

Helse Sør-Øst

Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister skal sendes elektronisk via Norsk Helsenett til regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus HF. Dagens avtale fortsetter ut 2025.

Søk i det nasjonale adresseregisteret og skriv "RKE". Da finner du RKE. Henvisningsskjema er ikke nødvendig, men henvisningen skal inneholde alle punktene i "Sjekkliste for henvisning" under.

Adresseregisteret

Dersom det ikke er mulig å sende henvisningen elektronisk, kan den sendes via Digipost til adressen regional.koordinerende. enhet#V12C eller på papir til:

Regional koordinerende enhet (RKE)
v/Sunnaas sykehus HF
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

Henvisninger som gjelder sykelig overvekt vurderes på fedmepoliklinikken ved pasientens lokale helseforetak. Henvisningsrutiner sykelig overvekt Sunaas sykehus.

 

Helse Midt-Norge

Henvisning fra poliklinikk, fastlege og privatpraktiserende avtalespesialister skal sendes elektronisk til:

Regionalt henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner i Midt- Norge (RVE) ved Levanger. Dagens avtale fortsetter til 01.07.2025. 

Henvisninger som gjelder sykelig overvekt vurderes på fedmepoliklinikken ved pasientens lokale helseforetak. Skjekkliste for henvisning Helse Nord-Trøndelag.

 

Sjekkliste for henvisning

 1. Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, ev. navn på foresatte.

 2. Henvisers navn, adresse og telefonnummer.

 3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid (fysisk, psykisk og sosialt).

 4. Andre forhold som kan påvirke rehabiliteringsevnen (komorbiditet, inkludert psykiske lidelser og rusmiddelproblemer).

 5. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.

 6. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.

 7. Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.

 8. Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL, VRE).

 9. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen? Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.

 10. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
  Hvilken effekt hadde tiltakene?
  Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige ?

 11. Har pasienten en individuell plan?

 12. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.

 13. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig/privat) for samme tilstand/diagnose?
  Dersom ja, hvilket tilbud?

 14. Hva har lokale oppfølgingstiltak bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?

 15. Hva har tilkommet av nye funksjonstap etter ev. rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten og/eller lokale oppfølgingstiltak?

 

Informasjonsfilm

Sunnaas sykehus HF har laget en kort informasjonsfilm om hvordan fastlege og sykehus kan henvise til spesialisert rehabilitering og hva som skjer videre.