Vår kvalitet og miljøpolicy

Vi dokumenterer at vi jobber systematisk med å redusere belastningen på miljøet og jobber kontinuerlig med vårt kvalitetsarbeid. Gjennom vår sertifisering tar vi vårt kvalitet- og miljøansvar.

Som en del av en langsiktig satsning har Unicare besluttet å støtte oppunder FNs bærekraftsmål. Vi har forpliktet oss til å støtte oppunder 6 av målene og vi jobber med kvalitet og miljø tiltak konkret knyttet til disse.

 

Våre overordnede kvalitet og miljømål

Kvalitet – Vi skal:
 • Ha fornøyde pasienter, brukere, kunder og ansatte
 • Våre samarbeidspartnere skal være fornøyde med oss
 • Kunne vise til målbare og gode faglige resultater
 • Sikre godt lederskap for å ivareta pasient – og brukersikkerhet
 • Levere bærekraftige økonomiske resultater
   
Miljø – Vi skal:
 • Unngå unødvendig matsvinn
 • Ha et effektivt og tilpasset vann- og energiforbruk
 • Redusere mengde avfall og kildesortere
 • Tilstrebe gjenbruk og være nøktern ved behov for innkjøp
 • Erstatte reiser med digitale møtepunkter der det lar seg gjøre
 • Erstatte selskapets bensinbiler med el/hybridbiler.
 • Ha en miljøvennlig forvaltning av kjemikalier
 • Være bevisste på valg av våre leverandører og samarbeidspartnere og deres negative påvirkning på miljø
 • Styrke bevissthet om våre miljøtiltak hos våre pasienter, brukere og medarbeidere