For å få tjenesten Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) må du søke din kommune, eller eventuelt bydel. Når du søker om BPA vil det vurderes hvor vidt dette er den rette helse- og omsorgstjenesten for deg og ditt behov.

 

Har jeg rett på BPA?

Brukerstyrt personlig assistanse er en rettighetsfestet tjeneste. For å ha rett på BPA foreligger det enkelte kriterier. Disse kriteriene er:

  • Du er under 67 år
  • Du har behov for bistand ut over 2 år og mer enn 32 timer per uke

Om du har et hjelpebehov mellom 25 og 32 timer per uke, kommunen din ikke kan dokumentere at BPA vil være dyrere enn andre tjenestetilbud, vil du også kunne ha rett på tjenesten.

Om du har foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne, kan du har rett til å få avlastningstiltak organisert som BPA.

Det vil alltid være kommunen som vurderer ditt bistandsbehov, og kommunen skal i samråd med deg vurdere om det skal tilbys tjenester i form av BPA

Hvordan søke BPA?

På kommunens nettside vil du finne informasjon om søkeprosessen, her er det som oftest et søknadsskjema du kan laste ned og utfylle. Du kan også kontakte kommunen direkte.

Tips til utforming av søknad

Ved utforming av BPA søknad er det flere momenter det kan være lurt å få frem:

  • Hvordan er din situasjon? Det er viktig å beskrive hvordan din hverdag ser ut. Å være åpen om dette vil gjøre det enklere å vurdere hvilket bistandsbehov du har.
  • Hvorfor ønsker du BPA? Beskriv gjerne hvilken betydning tjenesten vil ha for ditt liv og hverdag.
  • Til hvilken tid og hvilke oppgaver har du behov for BPA? Beskriv når du ser for deg at du har behov for assistansen gjennom døgnet, eller uken, samt hvilke oppgaver assistentene skal bistå med.

 

Ønsker du bistand? Det å skulle søke om BPA kan være en overveldende prosess, derfor hjelper vi deg gjerne! Vi bistår deg gjerne med å kartlegge ditt behov, utforme din søknad, samt veilede deg på hvilke vedlegg som kan være nyttig å sende med din søknad. Eksempler på vedlegg som kan være nødvendig å få med, er for eksempel dokumentasjon fra fastlege, eller spesialisthelsetjeneste, som underbygger hva ditt behov i hverdagen er.