Populærvitenskapelig sammendrag

For at aktivitetsmålere skal bidra til å endre atferd må informasjonen presenteres for brukeren på en forståelig måte, den må motivere til handling og den må opprettholde motivasjonen over tid. Cardiac Exercise Research Group (CERG) har utviklet et personalisert fysisk aktivitetsmål kalt Personlig Aktivitets-Intelligens (PAI). Målet med PAI er at man på en lettere måte skal kunne kvantifisere hvor mye fysisk aktivitet man trenger per uke for å redusere risikoen for for tidlig død.
To masterprosjekt har gjennom to randomisert kontrollerte studier undersøkt om bruk av aktivitetsmåler som gir tilbakemelding om aktvitetsnivå med PAI øker aktivitetsnivået mer enn bruk av aktivitetsmåler uten tilbakemelding hos pasienter som deltar i døgnbasert rehabilitering for langvarig smerte eller sykelig overvekt og fedme. Aktivitetsnivået ble målt i en to ukers hjemmeperiode mellom to rehabiliteringsopphold.

Resultater

For pasienter med sykelig overvekt og fedme var det ingen forskjell i aktivitetsnivået mellom pasientene som fikk tilbakemelding på aktivitetsnivået og de som ikke fikk det. Resultatene for pasientene med langvarig smerteproblematikk foreligger ikke ennå.

Finansiering

NTNU