Populærvitenskapelig sammendrag

Dette forprosjektet har fått støtte fra forskningsrådets Pilot Helse program til å utvikle et digitalt beslutningsstøtteverktøy som har som hensikt å sikre at kreftpasienter får tilgang til effektiv rehabilitering. Hva er Pilot Helse? (forskningsradet.no)

Bakgrunn

Stadig flere lever lengre etter kreftsykdom, men selv om kreftbehandlingen er over, er ikke utfordringene over. Mange opplever senskader i form av f.eks. utmattelse, konsentrasjonsvansker og fordøyelsesplager. Studier viser at mellom 40 og 60 % av kreftpasienter har behov for rehabilitering, og fortsetter å ha rehabiliteringsbehov som ikke har blitt innfridd utover i kreftforløpet. Ansvaret for å initiere og koordinere ulike rehabiliteringstiltak er ofte uklart både i primær- og spesialisthelsetjenesten i Norge. Det er kun et fåtall pasienter som tilbys relevante rehabiliteringstjenester, og det finnes dermed store udekkede behov for rehabilitering blant kreftpasienter. I dag er henvisning til ulike rehabiliteringstjenester ofte skjønnsbasert og tilfeldige, noe som medfører at mange kreftpasienter ikke mottar tilfredsstillende helsehjelp og at helsetjenestens ressurser ikke utnyttes hensiktsmessig. Tilfeldighetene kan skyldes mangel på evidensbaserte kriterier for å identifisere rehabiliteringsbehov og valg av rehabiliteringstjenester, samt pasientenes egen kunnskap og preferanser. I tillegg har ikke alle pasientene mulighet til å møte fysisk for å benytte rehabiliteringstjenester, noe som forhindrer lik tilgang helsetjenesten.

Behov

Det er behov for beslutningsstøtteverktøy som gjør helsepersonell og pasienter i bedre i stand til å identifisere rehabiliteringsbehov i de ulike fasene av behandlingsforløpet, og til å iverksette målrettede tiltak i henhold til faglige anbefalinger. I tillegg er det behov for å tilrettelegge for rehabiliteringstjenester der pasienten lever og bor.

Prosjektets mål

Å utvikle et digitalt beslutningsstøtteverktøy, CaReScreen, som skal sikre at pasienter mottar målrettet og kunnskapsbasert rehabilitering til riktig tid. CaReScreen skal kunne brukes i både primær- og spesialisthelsetjenesten og integreres mot pasientjournal. Besluttningsstøtteverktøyet skal brukes til å avdekke spesifikke rehabiliteringsbehov tidlig, og i tillegg kunne brukes ved behov eller på definerte tidspunkt i hele behandlings- og oppfølingsforløpet til pasienten. Med CaReScreen vil helsepersonell og pasienter få beslutningsstøtte basert på automatiserte analyser av pasientinformasjon i nasjonale registerdata og opplysninger om den enkeltes helsetilstand. CaReScreen vil utvikles til å benytte algoritmebasert metodikk med moderne beregningskraftige dataverktøy. I tillegg vil prosjektet utvikle digitale løsninger for pasienter som ikke kan møte til rehabilitering og utvikle et nytt økosystem for kreftrehabilitering. Gjennom gode kommunikasjonsformer mellom helsepersonell og pasienter skal prosjektet bidra til at kreftpasienter har økte muligheter for bedre livskvalitet og helse gjennom tilpasset rehabilitering.