Hysnes Helsefort-prosjektet skulle, gjennom en randomisert kontrollert studie, evaluere tre ulike rehabiliteringsprogram. Målet med programmene var å hjelpe sykemeldte tilbake til arbeid. To av dem var døgnbaserte – det tredje poliklinisk. De tre programmene ble sammenlignet med en gruppe sykemeldte som mottok vanlig oppfølging. Alle som deltok var sykemeldt på grunn av muskel- og skjelettsmerter, lettere psykiske lidelser og/eller uspesifikke lidelser, og hadde vært sykemeldt i mellom 8 uker og 12 måneder. Disse tre rehabiliteringsprogrammene skilte seg fra tidligere program på hovedsakelig to måter. For det første var de blant de første arbeidsrettede rehabiliteringsprogrammene som brukte Aksept- og forpliktelsesterapi (ACT). For det andre var programmene basert på gruppeterapi hvor sykemeldte med ulike diagnoser deltok i samme gruppe. De to døgnbaserte programmene omfattet ACT, fysisk trening og samarbeid med arbeidsgiver, NAV og fastlege. Det ene var langt (3,5 uker), mens det andre var kort (4+4 dager). Det polikliniske programmet besto primært av ukentlig ACT.

Dette prosjektet undersøkte effekten av de ulike programmene på arbeidsdeltakelse og ulike helsefaktorer. Kvalitative studier – med intervjuer og deltagende observasjon – utforsket hvilke deler av programmet som virket, for hvem, og i hvilke sammenhenger. Helseøkonomiske studier vil gi kostnads-nytte-vurderinger av de ulike programmene. Kvantitative og kvalitative data vil også bli slått sammen for å granske hvordan programmene blir gjennomført, forklare eventuelle effekter – eller mangel på effekter – av programmene, og for å kartlegge hva som støtter eller hindrer deltakerne i å komme tilbake til arbeid.

Resultater

Så langt vet vi at:

 • 3,5 ukers døgnbasert arbeidsretta rehabilitering ga betydelig mindre sykefravær enn det polikliniske tilbudet etter 1 og 2 år. Vi vil undersøke om effekten opprettholdes over enda lengre tid
 • det korte rehabiliteringsprogrammet ikke ga bedre resultater enn det polikliniske tilbudet på arbeidsdeltakelse, somatisk eller psykisk helse
 • det fungerer godt å gi rehabiliteringstilbud basert på ACT og fysisk trening til personer med somatiske- og psykiske plager, i samme gruppe
 •  Rehabiliteringen førte til en meningsfull reorientering som omhandlet mange deler av livet
 • et mye omtalt spørreskjema: Readiness for Return to Work Scale, må revideres før det kan være nyttig i klinisk praksis
 • endring i forventninger om sykemeldingslengde har sammenheng med om man kommer tilbake i jobb. Forventninger kan være nyttig å etterspørre i oppfølgingen av sykmeldte
 • terapeuter erfarte ACT som en meningsfull tilnærming da den tillot deltakerne å adressere alle relevante aspekter i deltakerens liv som kunne påvirke arbeidsdeltakelse
 • det er behov for ytterligere utvikling av ACT-modellen før den implementeres i arbeidsrettet rehabilitering
 • 3,5 ukers rehabilitering kan gi økning i aktivitetsnivå tilstrekkelig for å øke fysisk form
 • basert på resultater fra kvalitative studier, igangsatte vi en ny randomisert studie som undersøker effekt av arbeidsplassintervensjon som del av døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering, denne fant ingen tilleggseffekt for arbeidsplassintervensjonen
 • vi gjennomførte en narrativ oversiktsartikkel som undersøkte hvilke tidspunkt det kan være smart å sette igang ulike typer tiltak for retur-til-arbeid
 • vi fant at skår på et mye brukt spørreskjema (fear-avoidance beliefs questionnaire) var assossiert arbeidsdeltakelse, men pekte også på metodiske utfordringer ved skjemaet
 • i en oppfølgingsstudie stilte vi spørsmål ved om dette spørreskjemaet i hele tatt målte frykt-unngåelses-tanker
 • anstrengende fysisk aktivitet var assosiert med arbeidsdeltakelse, mens total mengde fysisk aktivitet ikke var det

Publikasjoner

 • Skagseth M, Fimland MS, Rise MB, Nilsen TIL, Aasdahl L. Return-to-work self-efficacy after occupational rehabilitation for musculoskeletal and common mental health disorders: Secondary outcomes of a randomized clinical trial. J Rehabil Med. 2021;53(1):jrm00146.
 • Aasdahl L, Fimland MS. Is there really a «golden hour» for work disability interventions? A narrative review. Disabil Rehabil. 2020;42(4):586-93.
 • Gismervik SO, Aasdahl L, Vasseljen O, Fors EA, Rise MB, Johnsen R, et al. Inpatient multimodal occupational rehabilitation reduces sickness absence among individuals with musculoskeletal and common mental health disorders: a randomized clinical trial. Scand J Work Environ Health. 2020;46(4):364-72.
 • Skagseth M, Fimland MS, Rise MB, Johnsen R, Borchgrevink PC, Aasdahl L. Effectiveness of adding a workplace intervention to an inpatient multimodal occupational rehabilitation program: A randomized clinical trial. Scand J Work Environ Health. 2020;46(4):356-63.
 • Skagseth M, Fimland MS, Ivar Lund Nilsen T, Aasdahl L. Physical activity after inpatient occupational rehabilitation: Secondary outcomes of two randomized controlled trials. Scand J Med Sci Sports. 2020;30(2):339-48.
 • Aasdahl L, Marchand GH, Gismervik SO, Myhre K, Fimland MS, Roe C. The Fear Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ) Does it Really Measure Fear Beliefs? Spine (Phila Pa 1976). 2020;45(2):134-40.
 • Aasdahl L, Pape K, Vasseljen O, Johnsen R, Fimland MS. Improved Expectations About Length of Sick Leave During Occupational Rehabilitation Is Associated with Increased Work Participation. J Occup Rehabil. 2019;29(3):475-82.
 • Aasdahl L, Gismervik SO, Marchand GH, Vasseljen O, Johnsen R, Fimland MS. Changes in fear-avoidance beliefs and work participation after occupational rehabilitation for musculoskeletal- and common mental disorders: secondary outcomes of two randomized clinical trials. J Rehabil Med. 2019;51(3):175-82.
 • Gismervik SO, Fimland MS, Fors EA, Johnsen R, Rise MB. The acceptance and commitment therapy model in occupational rehabilitation of musculoskeletal and common mental disorders: a qualitative focus group study. Disabil Rehabil. 2019;41(26):3181-91.
 • Aasdahl L, Pape K, Vasseljen O, Johnsen R, Gismervik S, Halsteinli V, et al. Effect of Inpatient Multicomponent Occupational Rehabilitation Versus Less Comprehensive Outpatient Rehabilitation on Sickness Absence in Persons with Musculoskeletal- or Mental Health Disorders: A Randomized Clinical Trial. J Occup Rehabil. 2018;28(1):170-9.
 • Aasdahl L, Pape K, Jensen C, Vasseljen O, Braathen T, Johnsen R, et al. Associations Between the Readiness for Return to Work Scale and Return to Work: A Prospective Study. J Occup Rehabil. 2018;28(1):97-106.
 • Hara KW, Borchgrevink PC, Jacobsen HB, Fimland MS, Rise MB, Gismervik S, et al. Transdiagnostic group-based occupational rehabilitation for participants with chronic pain, chronic fatigue and common mental disorders. A feasibility study. Disabil Rehabil. 2018;40(21):2516-26.
 • Rise MB, Skagseth M, Klevanger NE, Aasdahl L, Borchgrevink P, Jensen C, et al. Design of a study evaluating the effects, health economics, and stakeholder perspectives of a multi-component occupational rehabilitation program with an added workplace intervention – a study protocol. BMC Public Health. 2018;18(1):219.
 • Nordstoga AL, Mork PJ, Steiro Fimland M. Improved cardiorespiratory fitness after occupational rehabilitation in merged diagnostic groups. Ann Occup Environ Med. 2018;30(1):16.
 • Klevanger NE, Fimland MS, Johnsen R, Rise MB. Unfolding the values of work – therapists experience of addressing the return to work process in occupational rehabilitation based on Acceptance and Commitment Therapy. BMC Health Serv Res. 2018;18(1):303.
 •  Aasdahl L, Pape K, Vasseljen O, Johnsen R, Gismervik S, Jensen C, et al. Effects of Inpatient Multicomponent Occupational Rehabilitation versus Less Comprehensive Outpatient Rehabilitation on Somatic and Mental Health: Secondary Outcomes of a Randomized Clinical Trial. J Occup Rehabil. 2017;27(3):456-66.
 • Aasdahl L, Pape K, Vasseljen O, Johnsen R, Gismervik S, Halsteinli V, et al. Effect of Inpatient Multicomponent Occupational Rehabilitation Versus Less Comprehensive Outpatient Rehabilitation on Sickness Absence in Persons with Musculoskeletal- or Mental Health Disorders: A Randomized Clinical Trial. J Occup Rehabil. 2017.
 • Aasdahl L, Fimland MS, Pape K, Vasseljen O, Halsteinli V. Occupational rehabilitation and readiness for return to work in individuals with musculoskeletal complaints and mental health disorders -A randomized clinical trial. Doktorgradsavhandling. NTNU; 2017.
 • Fimland MS, Rise MB, Aasdahl L, Gismervik SØ, Halsteinli V, Johnsen R, et al. Forskning ved Hysnes Helsefort. Del 1: Randomisert studie med helseøkonomisk og kvalitativ følgeforskning
 • Sluttrapport for prosjektet ved Hysnes Helsefort. Del 1. Prosjektrapport: Beskrivelse av prosjektet. Doktorgradsavhandling. NTNU Grafisk senter; 2017.
 • Sluttrapport for prosjektet ved Hysnes Helsefort. Del 2. Metoderapport: Hvordan ble rehabiliteringen gjennomført? Doktorgradsavhandling. NTNU Grafisk senter; 2017.
 • Jacobsen HB, Bjorngaard JH, Borchgrevink PC, Woodhouse A, Fimland MS, Hara KW, et al. Describing patients with a duration of sick leave over and under one year in Norway. Scandinavian journal of occupational therapy. 2015;22(1):72-80.
 • Rise MB, Gismervik SO, Johnsen R, Fimland MS. Sick-listed persons’ experiences with taking part in an in-patient occupational rehabilitation program based on Acceptance and Commitment Therapy: a qualitative focus group interview study. BMC Health Serv Res. 2015;15(1):526.
 • Fimland MS, Vasseljen O, Gismervik S, Rise MB, Halsteinli V, Jacobsen HB, et al. Occupational rehabilitation programs for musculoskeletal pain and common mental health disorders: study protocol of a randomized controlled trial. BMC Public Health. 2014;14(1):368.
 • Fimland MS, Woodhouse A, Vasseljen O, Gismervik S, Jacobsen HB, Johnsen R. Kan fysisk aktivitet redusere sykefravær og uføretrygding? Fysioterapeuten. 2013;7.

Finansiering

Raskere tilbake ordningen
Forskningsrådet