Rehabilitering har som mål å gi kreftpasienter muligheten til å komme tilbake til hverdagen så raskt som mulig og hjelp til å håndtere endringer som følger av sykdommen og behandlingen. Dessverre er det mange kreftpasienter og kreftoverlevere som ikke mottar rehabilitering eller som ikke mottar riktig rehabilitering til rett tid.

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette forprosjektet har fått støtte fra forskningsrådets Pilot Helse program til å utvikle et kunnskapsgrunnlaget for et digital beslutningsstøtteverktøy som har som hensikt å sikre at kreftpasienter får tilgang til effektiv rehabilitering.

Bakgrunn

Studier viser at mellom 40 og 60 % av kreftpasienter har behov for rehabilitering, og fortsetter å ha rehabiliteringsbehov som ikke har blitt innfridd utover i kreftforløpet. Ansvaret for å initiere og koordinere ulike rehabiliteringstiltak er ofte uklar både i primær- og spesialisthelsetjenesten i Norge. Det er kun et fåtall pasienter som tilbys relevante rehabiliteringstjenester, og det finnes dermed store udekkede behov for rehabilitering blant kreftpasienter. I dag er henvisning til ulike rehabiliteringstjenester ofte skjønnsbasert og tilfeldige, noe som medfører at mange kreftpasienter ikke mottar tilfredsstillende helsehjelp og at helsetjenestens ressurser ikke utnyttes hensiktsmessig. Tilfeldighetene kan skyldes mangel på evidensbaserte kriterier for å identifisere rehabiliteringsbehov og valg av rehabiliteringstjenester, samt pasientenes egen kunnskap og preferanser.

Behov

Det er behov for verktøy som gjør helsepersonell bedre i stand til å identifisere kreftpasienters rehabiliteringsbehov i de ulike fasene av behandlingsforløpet, og til å iverksette målrettede tiltak i henhold til faglige anbefalinger.

Prosjektets mål

Å utvikle et digitalt screening- og beslutningsstøtteverktøy som skal sikre at pasienter mottar målrettet og kunnskapsbasert rehabilitering til rett tid. Verktøyet skal kunne brukes i både primær- og spesialisthelsetjenesten. Verktøyet skal brukes til å avdekke spesifikke rehabiliteringsbehov tidlig, og i tillegg kunne brukes ved behov eller på definerte tidspunkt hele behandlings- og oppfølingsforløpet til pasienten, for eksempel ved diagnose, i forbindelse med behandlingsoppstart og -avslutning eller i overgangen fra spesialist- til primærhelsetjeneste. Verktøyet skal gi beslutningsstøtte basert på registerdata og på data som pasient og helsepersonell legger inn ved å svare på spørreskjema. Verktøyet vil benytte maskinlæringsmetodikk med moderne beregningskraftige dataverktøy. Klinikerne vil vha. verktøyet få informasjon om den spesifikke pasientens risikofaktorer, rehabiliteringsbehov og kliniske råd.