Søk

Kvalitet og Miljø

Unicare er en profesjonell helseaktør med høy kompetanse, god kvalitet og dokumenterte resultater. Vi utvikler det unike ved hvert sted og står sterkt sammen.

Med «Mot til å mestre» og som felles visjon jobber vi aktivt med habilitering, rehabilitering og bistand etter verdiene «Engasjert, Kompetent og Respektfull». Vi tar samfunnsansvar ved å sikre helse og god livskvalitet, og vi reduserer negativ miljøpåvirkning.

Vår kvalitet og miljøpolicy

Vi dokumenterer at vi jobber systematisk med å redusere belastningen på miljøet og jobber kontinuerlig med vårt kvalitetsarbeid. Gjennom vår sertifisering tar vi vårt kvalitet- og miljøansvar.

Som en del av en langsiktig satsning har Unicare besluttet å støtte oppunder FNs bærekraftsmål. Vi har forpliktet oss til å støtte oppunder 6 av målene og vi jobber med kvalitet og miljø tiltak konkret knyttet til disse.

Våre overordne kvalitet og miljømål

Kvalitet – Vi skal:
 • Ha fornøyde pasienter og brukere, kunder og ansatte.
 • Våre samarbeidspartnere skal være fornøyde med oss.
 • Kunne vise til målbare og gode faglige resultater.
 • Sikre godt lederskap for å ivareta pasient – og brukersikkerhet.
 • Levere bærekraftige økonomiske resultater
Miljø – Vi skal:
 • Unngå unødvendig matsvinn.
 • Ha et effektivt og tilpasset vann- og energiforbruk.
 • Redusere mengde avfall og kildesortere.
 • Tilstrebe gjenbruk og være nøktern ved behov for innkjøp.
 • Jobbe målrettet mot reduksjon av fossil energi gjennom å:
  • Erstatte reiser med digitale møtepunkter der det lar seg gjøre.
  • Erstatte selskapets bensinbiler med el/hybridbiler.
  • Ha en miljøvennlig forvaltning av kjemikalier.
 • Være bevisste på valg av våre leverandører og samarbeidspartnere og deres negative påvirkning på miljø.
 • Styrke bevissthet om våre miljøtiltak hos våre pasienter, brukere og medarbeidere.