Søk

Inntaksregler

Henvendelser om inntak av barn og ungdom kommer i hovedsak fra Bufetat, via Fagteam eller Nasjonalt inntaksteam. Målgruppen består av begge kjønn i alderen 13 til 18 (19) år.

Målgruppen er ofte utsatt for omsorgssvikt og traumer. Inntaksteamet ledes av fagleder og alle inntak vurderes i samarbeid mellom fagleder, daglig leder, avdelingspsykiater og den aktuelle avdelingsleder.

Unicare jobber i utgangspunktet ikke med atferdsplasseringer der hovedproblematikken er vold, rus og kriminalitet. Plasseringer i henhold til § 4-24 foretas først og fremst der barn ”på annen måte” har vist alvorlige atferdsvansker med behov for behandling av dette. ”Annen form for utpreget normløs atferd” kan for eksempel være prostitusjon eller seksuelle overgrep.

Barn plassert via atferdsparagrafer får tildelt egne leiligheter eller egne enheter og plasseres kun unntaksvis sammen med omsorgsplasserte og da i samarbeid med oppdragsgiver. Barn kategorisert som å ha lav risiko for videreutvikling av atferdsvansker plasseres ikke sammen med barn med høy risiko for videreutvikling av atferdsvansker.

Våre målsettinger:

  1. Før inntak: Nødvendige risikovurderinger er gjort. Institusjonen skal videre ha mottatt tilstrekkelig informasjon til å kunne gjøre en valid vurdering av om institusjonen har riktig kompetanse og egnede lokaler i forhold til innsøkende barn.
  2. Ved innflytting: Alle formelle dokumenter skal være tilgjengelig i avdelingen ved innflytting. Beboers rom skal være gjennomgått og klarlagt. Den faste personalgruppen skal ha mottatt tilstrekkelig opplæring før innflytting.
  3. HMS: Sikre at miljøterapeutene så langt det lar seg gjøre ikke utsettes for vold, trusler eller andre uheldige belastninger. Se punkt vedrørende internkontrollforskriften og bruk av skjema for registrering av avvik.

HMS – Ved inntak gjennomføres risikovurderinger på følgende områder:

  1. Voldsrisikovurdering
  2. Suicidvurdering
  3. Overgrepsproblematikk (SSA; skadelig seksuell atferd, prostitusjon m.m)