Søk

Prosjektet «Brukeren i sentrum»

"Brukeren i sentrum",- Et prosjekt som setter søkelys på hvordan arbeide med brukermedvirkning i utvikling og forbedring av tjenesten, fokus på helsepedagogisk kompetanse og rehabiliteringsforløpet.

Myndighetene stiller krav til brukermedvirkning i utvikling av helsetjenesten. En kartlegging gjennomført våren 2018, viser at det er ingen andre private rehabiliteringsinstitusjoner i Norge som arbeider systematisk med brukermedvirkning på tjenestenivå innen hjerterehabilitering.

Hovedmålet i prosjektet «Brukeren i sentrum» er å bidra til økt mestring og livskvalitet hos personer med hjertesykdom og deres pårørende. Dette er et 3 årig prosjekt som involverer erfarne brukere i forbedring av hjerterehabiliteringstilbudet ved Unicare Røros.

Arbeidsmåten som benyttes er «standard metode», hentet fra Lærings- og mestringstjenesten, hvor man sidestiller fagkunnskap og brukerkunnskap. Fagpersoner og erfarne brukere samarbeider om å planlegge, gjennomføre og evaluere tilbudene (brukermedvirkning på tjenestenivå). Erfarne brukere er i dette prosjektet personer som lever med en hjertesykdom, eller er nærperson til en som lever med en hjertesykdom.  For å gjøre dette arbeidet er det etablert en arbeidsgruppe bestående av 8 erfarne brukerrepresentanter og 8 fagpersoner (se bilde).

I planleggingsfasen bidrar brukerrepresentantene med sin erfaringskunnskap fra å leve med en hjertesykdom eller være nærperson.  Fagpersonene bringer inn fagkunnskap og sin erfaring fra mange møter med hjertesyke. Sammen arbeider vi systematisk igjennom alle deler av et hjerterehabiliteringstilbud (se figur 1; Didaktisk relasjonsmodell ), med fokus på å tilpasse behovene til målgruppen og dermed også en forbedring av kvalitet på tilbudet. (mestring.no)

Figur 1 Illustrasjon: Den didaktiske relasjonsmodellen (Hiim og Hippe 2009, Bjørndal og Lieberg 1978).

 

I gjennomføringen av hjerterehabiliteringstilbudet bidrar brukerrepresentantene med å fortelle sin historie og dele sin erfaring fra «å leve med» eller være pårørende til en person med hjertesykdom.  (Erfaringsinnlegg)

 Evalueringen av erfaringsinnleggene viser at dette kan ha stor nytteverdi for deltakerne og være med på å skape trygghet og øke motivasjon.

Utsagn fra deltakerne:
  • «Egne erfaringer fra andre får meg til å reflektere over egen situasjon»
  • «Det er med på å normalisere egen opplevelse»
  • «Å høre historia hans gjorde meg trygg»
  • «Lettfattelig og enkel fremstilling av de problemene som vanligvis oppstår»
  • «Å høre andre har klart det, gir meg tro på at det skal gå bra for meg også»

For å kunne arbeide på denne måten er det behov for økt helsepedagogisk kompetanse både for brukerrepresentanter og for fagpersonell. De helsepedagogiske kursmodulene har blitt utviklet med bakgrunn i en kompetansekartlegging av viktige fagområder innen læring og mestring.  (Helsepedagogisk-kompetanse, NK LMH). Kursmodulene har blitt skreddersydd i forhold til resultatene i kompetansekartleggingen og  videre gjennomført i moduler.  I tillegg har fagpersoner fra hjerteteamet gjennomført videreutdanning i Motiverende Intervju (MI) ved Universitetet Nord, Levanger.

Prosjektet skal i tillegg bidra til forbedring av rehabiliteringsforløpet til hjemkommunen, der deltakerne bor. Det er etablert kontakt med 5 samarbeidende kommuner: Røros, Tynset, Stjørdal, Melhus og Hitra kommune. Det er gjennomført en kartlegging av mulige oppfølgingstilbud/tiltak for deltakerne i de samarbeidende kommuner.

Prosjektet er et samarbeid mellom Unicare Røros, LHL sentralt, LHL lokallag og Røros kommune. Prosjektet mottar støtte fra Stiftelsen Dam (ExtraStiftelsen).

Prosjektleder Tone Nøren, kan kontaktes pr e-post: tone.noren@unicare.no  / mobil: 97773932

Publisert:
02. mars, 2020