Søk

Styrt avvikling av Unicare12Trinn på Fanafjellet i Bergen

​​​​​​​Unicare 12Trinn legger ned sin virksomhet på Fanafjellet. Grunnen er redusert pasientgrunnlag som resultat av den varslede avviklingen av fritt behandlingsvalg.

– Dette har vært et krevende valg å ta, men det er dessverre ikke tilstrekkelig grunnlag for videre drift med det omfang pasienter som i dag henvises til Fanafjellet. Selv om ordningen med fritt behandlingsvalg først innføres fra nyttår, opplever vi at henvisere allerede nå endrer praksis, sier konserndirektør Trine Sjøvold.

Ivareta pasientene

Unicare vil den kommende tiden prioritere arbeidet for at pasientene sikres et godt og forsvarlig tilbud også i fremtiden, blant annet gjennom overføring til andre helseinstitusjoner. Pasientene er informert om driftssituasjonen, og arbeidet med aktuelle tilbud utføres i dialog med brukerne og samarbeid med henvisende instanser.

Endret situasjon

Unicare har vurdert ulike løsninger etter at det ble klart at regjeringen vil avvikle fritt behandlingsvalg. Mange henvisere har allerede lagt dette inn i sine planer, og antall henviste pasienter har gått ned. Inntil nå har Unicare holdt virksomheten i gang, i håp om at Helse Vest ville øke antall plasser i anbudskonkurransen for tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB), rus og psykiatri i spesialhelsetjenesten.
– Når det ikke blir slik, ser vi ingen mulighet til å oppnå god nok kvalitet og nok pasienter til å sikre et forsvarlig driftsgrunnlag for Unicare 12Trinn i Bergen, sier Sjøvold..

Medarbeidere

Det er igangsatt en nedbemanningsprosess som omfatter informasjon, drøftinger med ansattrepresentanter og ivaretakelse av ansattes behov.
Arbeidsgiver opplever et godt samarbeid med ansatte og ansattrepresentantene, tross den krevende situasjonen Unicare 12Trinn står i.
Alle medarbeidere har gjort en betydelig innsats i en krevende situasjon.

– Eventuelle muligheter og konsekvenser av innstillingen i drift, drøftes nå løpende med ansattrepresentanter. Styret vil etter dette løpende vurdere videre planer for Fanafjellet. I prosessen er våre pasienter og medarbeidere det aller viktigste, sier Sjøvold.

Tilsyn

I fjor gjennomførte statsforvalteren i Vestland tilsyn på Unicare 12Trinn, og påpekte behov for en rekke forbedringer. Dette har virksomheten jobbet kontinuerlig med, i tett dialog med ansatte, henvisere og myndigheter.
– Dette har vært et viktig og nødvendig arbeid, som virksomheten og de ansatte har løst på en god måte. Situasjonen som gjør at vi nå avvikler driften har ingen sammenheng med dette, men skyldes endrede rammebetingelser som følge av regjeringens politikk, sier Sjøvold.

 

Pressekontakt

Trine Sjøvold
Konserndirektør forretningsprosesser & prosjekt Unicare
trine.sjovold@unicare.no
934 28 819

Ole Mjåtvedt
Group COO/CFO
ole.mjatvedt@unicare.no
930 06 671

Publisert:
03. juni, 2022