Søk

Hvem har krav på brukerstyrt personlig assistanse?

Har du en fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse som gjør at du har behov for hjelp til å mestre hverdagen? Da kan du ha krav på BPA.

Du har krav på BPA dersom du har:

  • En omfattende funksjonsnedsettelse
  • Behov for assistanse for å mestre hverdagen
  • Er i stand til å være arbeidsleder for dine assistenter, eller ha en nærstående som kan fungere som arbeidsleder for assistentene

Retten til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen er regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a.
I Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d står retten til BPA beskrevet: «Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b har rett til å få slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Retten omfatter avlastningstiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 første ledd nr. 2 for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. Helsetjenester i avlastningstiltak omfattes ikke.»

Les mer på lovdata.no her.

Du kan også lese mer i disse tre rundskrivene som omhandler ordningen:

Er du fortsatt usikker på hva du skal gjøre? Ta kontakt med oss på telefon 45863329– så finner vi ut av det sammen.