Fram helserehab tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering med utgangspunkt i Stortingsmelding 21s forståelse av rehabilitering. Aktivitet og mestring står i fokus for rehabiliteringen, og bruker møter et tverrfaglig team som på det meste består av 10 ulike faggrupper.

Med brukers behov i sentrum, settes relevante fagpersoner sammen til et næretam, som kartlegger funksjon og ressurser med International Classification of Function (ICF som forståelsesramme). Det betyr at teamet har en bred tilnærming til brukers funksjon. Nærteamet motiverer bruker til å sette egne mål og være en aktiv deltaker i egen rehabiliteringsprosess. Målene er utgangspunktet for en individuelt tilrettelagt prosess, der nærteamet veileder og deler av sin erfaring og kunnskap for at bruker skal øke funksjonsnivå, troen på egen mestringsevne, og se muligheter framfor begrensninger.

Bruker får en primærkontakt gjennom rehabiliteringsprosessen som vil være fast hovedansvarlig fagperson fra teamet. Primærkontakten veileder bruker i å finne gjennomførbare delmål, styrke innsikten i egne muligheter og ressurser, samt gi bistand til hvordan målet kan nås. Primærkontakt sluttfører tverrfaglig rapport, sikrer kontakten utad til arbeidsgiver og andre kommunale instanser, og er en koordinator som trekker andre fagpersoner fra teamet inn som ressurspersoner i rehabiliteringsprosessen ved behov.

Behandleren, med sin spesialiserte rehabiliteringskompetanse, tar utgangspunkt i det friske hos bruker. Gjennom individuell veiledning og behandling, mestringsopplevelser ute i naturen eller i senterets treningsfasiliteter, undervisning og samtalegrupper reduseres engstelse for å bruke kroppen. I rehabiliteringen tar vi sikte på å gjenopprette brukers funksjon og deltakelse i samfunnet gjennom endring av forståelse, adferd og holdninger. Et helhetlig menneskesyn og brukermedvirkning står sentralt for oss, og brukers målprosess og, danner utgangspunktet for rehabiliteringstiltakene. Vi er opptatt av at tiltakene vi igangsetter skal ha en overføringsverdi, og tror på at samhandling  med offentlig helsevesen, lokalt hjelpeapparat, arbeidsplass og pårørende før, under og etter oppholdet er nøkkelen til å sikre framdrift og en god rehabiliteringsprosess videre for bruker.