Forskning og utvikling (FoU) er et satsingsområde på Unicare Fram. Vi jobber aktivt for å kunne tilby kunnskapsbasert rehabilitering, kartlegging og vurdering, og vi har et sterkt ønske om å delta i forskningsprosjekter. Vår posisjon i behandlingskjeden gjør oss unike for klinikkforankring ved datainnsamling eller for å prøve ut prosjekter. I tillegg har vi mange ansatte som kan bidra med nyttig prosjekterfaring og fagkompetanse i et forskningsprosjekt.

FoU-arbeidet på Fram fokuserer i hovedsak på å holde senteret oppdatert på arenaer som er viktige for vår type drift, og sikre at vi jobber kunnskapsbasert. Arbeidet er samtidig framtidsrettet og i tråd med sentrale føringer for å sikre at tilbudet ved Fram til enhver tid møter samfunnets og brukernes behov.

Kunnskapsbasert praksis

På Fram jobber vi kunnskapsbasert og bruker ulike kunnskapskilder i vår praksis for å stadig bedre kvaliteten på rehabiliteringstjenestene våre.

Å jobbe kunnskapsbasert betyr at vi tar faglige avgjørelser i løpet av din rehabiliteringsprosess som er basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap fra egen praksis, samt din kunnskap og ønsker og behov i en gitt situasjon.

Kunnskapsdeling

En av våre verdier er å dele kunnskap, og ansatte ved Fram driver en systematisk og åpen kunnskapsspredning av gjennomførte utviklingsprosjekter og vår KBP. Dette skjer gjennom blant annet:

 • Undervisning og veiledning av bachelorstudenter fra høgskoler i praksis innenfor studieretningene; fysioterapi, sykepleie, ergoterapi og idrettspedagogikk
 • Arrangerer årlige fagseminarer for helsepersonell i helseforetak, kommuner og andre samarbeidspartnere på Fram
 • Foredrag og annen kunnskapsdeling på regionale og nasjonale fag- og erfaringskonferanser for rehabiliteringsfeltet
 • Kompetanseformidling til helsepersonell på sykehus, i kommuner, andre rehabiliteringsvirksomheter osv. gjennom hospiteringsprogram på Fram eller gjennom eksterne foredrag
 • Foredrag på seminarer i regi av sentrale brukerorganisasjoner for brukere

Prioriterte utviklingsfelt

Forskning og utvikling (FoU) er et satsingsområde på Fram. Dette er områdene vi har fokus på:

 • Forankring av forskningsbasert dokumentasjon i vår kunnskapsbaserte praksis (KBP)
 • Forankring av brukerbasert kunnskap i vår kunnskapsbaserte praksis
 • Bidra i arbeidet med innføring og forankring av standardiserte effektmål for aggregert resultatmåling
 • Delta i utarbeidelse av overordnet kompetanseplan som sikrer rett kompetansenivå og kvalitet i leveransen
 • Internundervisning basert på kunnskapsbasert praksis
 • Initiere forskningsprosjekter
 • Opprette og knytte kontakt med andre sentrale aktører innenfor fagfeltet
 • Faglig veiledning av teamene

FoU-prosjekter

Fram har deltatt og deltar på mange arenaer i forhold til prosjekter innen fagutvikling, forskning, innovasjon og evaluering. Eksempler på dette er:

 • Forskningssamarbeid med Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin i Tromsø (NST)
 • Samarbeidsprosjekt, fag- og kompetanseutvikling med andre private rehabiliteringssentra
 • Implementering og spredning av forskningsbaserte retningslinjer: «European Guidelines for Physiotherapy in Parkinsons disease (ekstern lenke)» og «Fram-modellen» i Norge. Fram har også deltatt i utviklingen av disse.
 • Innovasjonsprosjektet «Framleik»
 • Ledernettverk for rehabilitering med kommune og helseforetak
 • Gjennomført totalt 9 omstillings- og utviklingsprosjekter med tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet
 • Fagnettverk for hjerneskaderehabilitering HSØ: et regionalt fagnettverk med hovedoppgaver som kunnskapsformidling, kartlegge tilbud, utvikle informasjon, forskning og innovasjon og kvalitetssikring