Unicare Fram tilbyr forsikringsopphold både i forbindelse med helseforsikringer eller ved utbedringer av skader i hjemmet.

Opphold i forbindelse med helseforsikring

Bruker mottar et tverrfaglig spesialisert rehabiliteringstilbud der aktivitet og mestring står i fokus for rehabiliteringen. Ved oppstart blir bruker møtt av vårt tverrfaglige team som gjennomfører en tverrfaglig innkomstsamtale. Det tverrfaglige teamet består av fagfunksjoner som sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, legespesialist, idrettspedagog, psykiatrisk sykepleier, logoped, ortopediingeniør, helsefagarbeider, sosionom, ernæringsveileder, nevropsykolog og arbeidskonsulent.

Brukers funksjon og ressurser kartlegges og det lages en plan for oppholdet. Brukers behov og individuelle mål vil være styrende for hvilke fagfunksjoner som settes sammen til et nærteam. Bruker får samtidig én primærkontakt som følger brukeren gjennom hele oppholdet. Primærkontakten har ansvar for koordinering og gjennomføring av tilbudet i samarbeid med de andre fagprofesjonene. Sammen med nærteamet setter brukeren sine egne mål som danner grunnlaget for en individuelt tilrettelagt rehabiliteringsprosess og en individuell timeplan. Bruker motiveres dermed til å være en aktiv deltaker i egen rehabiliteringsprosess. Timeplanen vil inneholde individuell veiledning og behandling fra fagpersoner i nærtemaet, samt gruppeaktiviteter både ute og inne tilpasset brukers funksjonsnivå. Bruker vil i tillegg delta på undervisning og samtalegrupper med relevante temaer. Vi tilbyr også samtaler individuelt eller i gruppe med kognitiv terapeut. Se vår aktivitetskalender våre aktiviteter og undervisninger. Gjennom hele rehabiliteringsprosessen vil teamet veilede bruker og dele av sin erfaring og kunnskap for at bruker skal øke sitt funksjonsnivå og mestringsevne, og se muligheter framfor begrensninger.

Ta kontakt med vårt inntakskontor for å avtale pris på forsikringsoppholdet.

Opphold i forbindelse med utbedring av skade i hjemmet

Forsikringstaker mottar et hotellopphold i perioden utbedringen foregår, der enkelt- eller dobbeltrom med eget bad, i tillegg til tre måltider om dagen er inkludert. Forsikringstaker har også fri tilgang til treningssenteret vårt FramAktiv alle dager i uken.

Ta kontakt med vårt inntakskontor for å avtale pris på forsikringsoppholdet.