Psykiske traumer er reaksjoner på hendelser som individet opplever som så skremmende, truende eller ubehagelige at man i etterkant får vansker. Dette kan eksempelvis være ulykker, naturkatastrofer, overgrep eller overfall. Noen ganger kan den traumatiserende hendelsen være over i løpet av få sekunder mens andre ganger utsettes individer for gjentatte traumer over en tidsperiode.

tre-800x533Hvilke typer situasjoner eller hendelser som personer opplever som traumatiske kan variere veldig. Det som for noen fremstår som en tilsynelatende triviell hendelse kan for andre oppleves som dypt urovekkende. Det sentrale er den subjektive opplevelsen av ubehag og hvorvidt dette overskrider eller står i samsvar med personens mestringsevne. For eksempel er det mindre sannsynlig at ambulansepersonell vil oppleve det som traumatiserende å være vitne til en ulykke pga. trening og erfaring.

De fleste traumatiserte personer vil bevisst og ubevisst forsøke å distansere seg fra den traumatiske hendelsen på en eller annen måte. Noen ganger kan dette gjøres i så stor grad at opplevelsen glemmes eller fortrenges fra bevisstheten. Man vil da ikke lenger ha noen bevisst erindring av hendelsen men kan fortsatt bli påvirket i form av symptomene som ofte oppstår som følge av traumer.

Vanlige symptomer forbundet med traumer er angst, søvnproblemer, nedsatt konsentrasjon og hukommelse, mareritt, depresjon og plutselige, livaktige og ubehagelige minner fra den traumatiske hendelsen. Disse utløses ofte av sanseopplevelser som individet har assosiert med den traumatiske hendelsen, som f.eks. lukten av røyk eller lyden av sirener.

Hvordan kan vi bistå?

Det er først når symptomene nevnt ovenfor vedvarer over tid og dermed kan hemme livsutfoldelsen at det kan være nyttig å snakke med en psykolog. Hos oss jobber man ofte med å skape aksept for egne reaksjoner og for det som har skjedd. Mange mennesker som har vært utsatt for traumer har en formening om at de har «blitt ødelagt» eller at de har gått «glipp av» en rekke muligheter. Gjennom terapi vil mange kunne se at slike forestillinger ofte er overdrevne og at traumatiske hendelser ikke nødvendigvis trenger å begrense livet deres. Mange traumeutsatte får stilt sine forestillinger om at verden er en forutsigbar plass eller at andre eller en selv er til å stole på, på prøve. Et annet vanlig tema i arbeidet med traumer er derfor å gjenopprette tillit.

Hos oss kan du få time raskt, uten henvisning fra fastlege.

Online timebestilling for nye pasienter

Se hvor vi har kontorer her.

Hva kan du gjøre selv?

Mange som har opplevd eller vært vitne til en traumatisk hendelse vil oppleve en reduksjon i funksjonsevnen i en viss periode. For noen kan det da være nyttig å være sykmeldt fra jobb/skole en tid mens andre vil finne det mer naturlig å jobbe som normalt. På samme måte vil det for noen kunne være nyttig å «snakke ut» med sine nærmeste om det som har skjedd. For andre vil ikke dette behovet være like sterkt. Det er viktig å ha stor aksept for individuell variasjon i måten personer mestrer traumatiske hendelser. Å ikke få spesielt store reaksjoner i etterkant av en alvorlig hendelse er også normalt. Dette betyr ikke nødvendigvis at man «undertrykker» eller ikke «bearbeider» den traumatiske hendelsen. Å forvente at en selv eller andre «burde» mestre et traume på den ene eller den andre bestemte måten kan føre til unødvendige komplikasjoner.

Ressurser