Depresjon er en av de vanligste psykiske lidelsene og rammer ca. 15 % av befolkningen på et eller annet tidspunkt i livet. Depresjon er noe mer enn bare nedstemthet, og kan innebære en rekke symptomer. I tillegg til et senket stemningsleie, tristhet og nedsatt glede, kan depresjon blant annet preges av tomhetsfølelse, fravær av følelser eller et irritabelt stemningsleie.

tre-800x533Under en tilstand som depresjon merker en gjerne at konsentrasjonen svikter, at en opplever ubesluttsomhet, nedsatt evne til å tenke, og/eller manglende/redusert interesse. For mange preges depresjonen av negative tanker og forventninger, et negativt selvbilde, selvbebreidelser, urimelig skyldfølelser tanker om døden, og/eller for noen selvmordstanker.

Foruten endret følelsesliv og kognisjon, preger gjerne depresjonen kroppen, gjennom energiløshet, trøtthetsfølelse, kroppslig uro eller kroppslig treghet (retardasjon), endret matlyst som dessuten kan innebære at en erfarer et vekttap eller vektøkning, samt og/eller vansker knyttet til søvn.

Hvordan kan vi bistå?

Vi hjelper pasienter som er plaget med depresjonssymptomer til å lette symptomene og eventuelt forebygge lidelse eller tilbakefall av depresjon. Dette gjør vi blant annet gjennom utredning og kartlegging, gjennom fokus på aktivitet og sosial støtte, samt samtaleterapi med vekt på negative automatiske tanker og medfølgende følelser. Som ved flere andre psykiske plager vektlegger vi også selvomsorg, samt å styrke egenskaper og lære nye ferdigheter hvordan å bedre ivareta egne behov.

Unicare Psykolog arbeider ut fra evidensbaserte behandlingsmetoder, og vi kan tilby psykologtjenester individuelt eller i gruppe som etter våre rammer skreddersys pasientens behov.

Time hos oss fås gjennom henvisning fra din fastlege gjennom ordningen «Raskere tilbake» eller som privatpasient. Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

Online timebestilling for nye pasienter

Se hvor vi har kontorer her.

Hva kan du gjøre selv?

Ved depresjonslignende tilstander slik som ved vedvarende nedstemthet, redusert energi, søvnvansker, negativt tankeinnhold etc., kan en gjøre en del forebyggende arbeid, også selv.

Da sosial isolasjon øker sjansen for å rammes av depresjonslignende tilstander, på lik linje med at et vedvarende fokus på egne problemer gjennom f.eks. å diskutere dette gjentatte ganger i sosialt lag kan fungere opprettholdende. Å søke en hensiktsmessig sosial kontakt er derfor viktig.

Aktivitet er her et nøkkelord, både hva gjelder sosial omgang, generell- så vel som fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet er en effektiv og tilgjengelig behandling ved depresjon, som dessuten er forebyggende med hensyn til andre helseplager. Men hvis du tror du er deprimert, er det likevel viktig å snakke med helsepersonell som kan stille diagnosen og tilby effektiv behandling. 

Ressurser