Helsepersonell:
Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister til private rehabiliteringsinstitusjoner i og utenfor Helse Sør-Øst skal sendes elektronisk til Regional koordinerende enheten (RKE) ved Sunnaas sykehus HF.
(Når du søker i det nasjonale adresseregisteret skriv:»RKE». )

 

2016-12-12 Brev til fastlegene

2016-12-19 Veiledning til henvisning

 

GENERELL SØKNADSPROSEDYRE
Fra primærhelsetjenesten:

Dersom du ikke er innlagt på sykehus eller annen institusjon må fastlegen din vurdere behovet for rehabilitering.

Fra sykehus:
Lege eller sykepleier vurderer behovet for rehabilitering. Sykepleier ringer til oss, bestiller plass og ordner søknadspapirene. Etter endt sykehusopphold overføres du direkte til oss.

Varighet på rehabiliteringen vurderes av tverrfaglig team under rehabiliteringsforløpet.