Målgruppe
Tilbudet retter seg mot pasienter med kroniske muskel- og bløtdelssmerter, rygg/nakkeproblematikk, generaliserte plager, lettere depresjon, samt pasienter som har plager som er til vesentlig hinder for deltakelse i arbeid, selvstendighet, deltakelse sosialt og i samfunnet. Videre retter tilbudet seg mot pasienter med behov for varig endring i livsstil, trening og mestring.

Vårt tilbud omfatter ikke pasienter med utmattelsestilstander som CFS/ME.
Tilbudet gis til voksne i alle aldre.

Pasienten er utredet ved sykehus/poliklinikk, eller henvist fra fastlege, spesialistlege, kiropraktor eller manuellterapeut.
Pasienten er selvhjulpen, men de som har et økt hjelpebehov/behov for tilrettelegging kan få nødvendig bistand til for eksempel vask/påkledning.
Må være selvstendig i spisesituasjon.

Målsetting
Å bedre pasientens generelle funksjon / helsetilstand ved å tilrettelegge for varig endring i livsstil, trening og mestring. Bevisstgjøring og ansvarliggjøring av pasienten ved hjelp av økt kunnskap og innsikt i egen sykdom, for å motvirke unngåelsesatferd.
Stimulere til deltakelse sosialt og i samfunnet.
For pasienter i arbeidsfør alder betyr dette å motivere for tilbakeføring til et yrkesaktivt liv og/eller utdanning.

HRS sitt mål for deltakerne:
•  Bidra til mestring og ansvarliggjøring av helserelatert situasjon
•  Bidra til motivasjon og livsstilsendring som kan gi økt livskvalitet
•  Fokus på muligheter.

Vi ønsker å bidra til økt kunnskap, forståelse og mestring av funksjons- og helserelaterte problemer som er til hinder i arbeid og/eller fritid.
Tilbudet legger vekt på det som er hensiktsmessig for den enkelte, vurdert ut fra individuelle behov og muligheter.

Behandlingstilbud
Tilbudet er døgnbasert, og har todelt tilnærming; individuelt og gruppe.
Begge tilnærmingene tilbyr fysioterapeut som primærkontakt, samtaler / oppfølging etter behov av sykepleier.

Trening i grupper, trening i sal, trening i basseng, avspenningsgrupper, stressmestringsgrupper, samt undervisning i temaer som er aktuelle for den enkelte.
Samtaler/veiledning blir gitt etter behov.
Eksempler på undervisning er treningslære, fritidsplanlegging, NAV rettigheter og plikter, smertemestring, stressmestring, kosthold/ernæring, ryggskole, hofteskole og kneskole.

Moderne treningsfysiologiske, pedagogiske og kompensatoriske tiltak ut fra den enkeltes forutsetninger, med sikte på overføring og videreføring av funksjonsbedring også etter opphold ved Unicare Hokksund

Ernæring og kosthold: Basert på Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer for ernæring.