Unicare Friskvernklinikken tilbyr utredning og rehabilitering for pasienter med ME/CFS.

Hvem kan søke?

Pasienter over 18 år med ME/CFS i mild til moderat grad. Pasienten forventes å kunne delta i undervisning og lett aktivitet ved Friskvernklinikken i Asker. Aktivitet vil tilpasses den enkelte.

Vi har også tilbud til barn og unge under 18 år!

 

Henvisning til Unicare Friskvernklinikken

Det må foreligge henvisning fra fastlege eller spesialist. Pasienter skal ha gjennomgått bred diagnostisk vurdering i primær og/eller spesialisthelsetjenesten. Henvisning fra fastlege og privatpraktiserende avtalespesialister skal sendes elektronisk til Regional koordinerende enheten (RKE) ved Sunnaas sykehus HF for vurdering. Henvisningene vurderes ut fra «Rett til helsehjelp» (Pasientrettighetsloven) og etter prioriteringsforskriften. Etter mottatt henvisning vil pasienten bli innkalt til legeutredning hos oss.

tre-800x533

Utredning og kartlegging

Etter mottatt henvisning blir pasienten innkalt til en grundig legeundersøkelse, og videre en kartlegging av fysioterapeut. Dersom vi ser behov for supplerende undersøkelser av andre fagpersoner, avtaler vi dette nærmere. Hvorvidt man vil ha nytte av vårt rehabiliteringstilbud vil bli drøftet i et tverrfaglig team bestående av legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, psykolog, manuell terapeut og fysioterapeut.

Rehabiliteringstilbudet

Rehabiliteringen foregår i gruppe og/eller individuelt som dagbehandling. Rehabiliteringen foregår i 3 måneder á 1-3 ganger per uke med aktivitet, samtaler og undervisning. Hyppigheten av fremmøte avtales med den enkelte.

Innhold i rehabiliteringen

Målet med rehabiliteringen er å gi bedre innsikt i hvordan en kan fungere bedre. Gjennom aktivitetsavpasning, undervisning og samtaler med fysioterapeut, lege og psykolog fokuserer vi på ressurser og muligheter. Vi benytter blant annet medi-yoga, medisinsk Qi-Gong, mindfulness og kognitiv terapi i rehabiliteringen. Vi utarbeider en individuell aktivitetsplan som verktøy for å finne balanse i aktivitet og hvile. Pasienten veiledes individuelt og i gruppe til å bli tryggere på å håndtere utfordringer i hverdagen og i arbeidssituasjonen, og vil være aktivt deltagende i prosessen.

Vårt rehabiliteringstilbud er utarbeidet i tråd med oppdatert forskning og Helsedirektoratets retningslinjer for utredning og behandling av CFS/ME. Vi samarbeider med Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME.

https://helsedirektoratet.no/cfs-me

http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/cfsme-nasjonal-kompetansetjeneste_