Unicare Friskvernklinikken tilbyr utredning og rehabilitering for pasienter med ME/CFS.

Hvem kan henvises?

Barn og unge under 18 år med diagnosen CFS/ME av mild og moderat grad. Pasienten skal ha gjennomgått diagnostisk utredning vedrørende CFS/ME hos fastlege eller spesialist i barnesykdommer. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk/psykisk helsetjeneste for barn og unge bør involveres for kartlegging av differensialdiagnostikk, komorbiditet og psykososial belastning.

Henvisning fra fastlege og privatpraktiserende avtalespesialister skal sendes elektronisk til Regional koordinerende enheten (RKE) ved Sunnaas sykehus HF for vurdering.

tre-800x533

Utredning og kartlegging

Når henvisning er godkjent av HSØ vil pasienten bli innkalt til en grundig legeutredning, og videre en kartlegging av fysioterapeut. Dersom vi ser behov for supplerende undersøkelser av andre fagpersoner, avtaler vi dette nærmere. Hvorvidt man vil ha nytte av vårt rehabiliteringstilbud vil bli drøftet i et tverrfaglig team bestående av legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, psykolog og fysioterapeut.

Rehabiliteringstilbudet

Individuelt- og gruppetilbud som foregår som dagbehandling. Rehabiliteringen pågår i en periode på 4 måneder med oppmøte 1-2 ganger per uke . Rehabiliteringen tilpasses den enkeltes skolegang og totalsituasjon.

Foreldre/foresatte må kunne delta i deler av rehabiliteringen.

Innhold i rehabiliteringen

Målet med rehabiliteringen er å gi bedre innsikt i hvordan en kan fungere bedre. Gjennom aktivitetsavpasning, undervisning og samtaler fokuserer vi på pasientens ressurser og muligheter. Vi ser på hvordan kropp, tanker og følelser påvirker hverandre. Vi benytter blant annet yoga, avspenningsteknikker og kognitiv terapi. Vi utarbeider en aktivitetsplan som verktøy for å finne balanse i aktivitet og hvile. Barnet/ungdommen og foresatte veiledes i å håndtere utfordringer i hverdag, skole og sosiale aktiviteter. Pasient og foresatte er aktivt deltagende i hele prosessen.

Vårt rehabiliteringstilbud er utarbeidet i tråd med oppdatert forskning og etter Helsedirektoratets retningslinjer for utredning og behandling av CFS/ME. Vi samarbeider med Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME og CFS/ME-teamet ved Oslo Universitetssykehus, barnemedisinsk avdeling.

Foresatte må være delaktige i denne rehabiliteringsprosessen. Dette innebærer å være til stede under deler av opplegget, i samtaler og aktivitet. Slik ønsker vi å bidra til at foresatte får innsikt og forståelse for rehabiliteringen og veiledning i å hjelpe og støtte barnet videre i hverdagen.

Samarbeid med primærhelsetjenesten

Vi samarbeider med kontaktpersoner i primærhelsetjenesten, fastlege og skolehelsetjenesten ved henvisning og underveis i oppholdet. Mot slutten av oppholdet utarbeider vi en individuell oppfølgings- og tiltaksplan der deltakeren, pårørende/foresatte, Friskvernklinikken og pasientens lokale støtteapparat kobles sammen for planen videre.

Se vår brosjyre for CFS/ME barn og unge

Aktuelle lenker:

https://helsedirektoratet.no/cfs-me

http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/cfsme-nasjonal-kompetansetjeneste_