Unicare ivaretar fagutvikling ved å organisere tjenestene etter klare lederlinjer og ved å følge opp den enkelte tjenesteyter i forhold til faglige behov og utfordringer.

Om oss

Alle tjenestesteder har en avdelingsleder som deltar jevnlig i et avdelingslederfora. Avdelingslederfora tar opp aktuelle tema fra alle ledere i Unicare BAB og her gis det både intern og ekstern undervisning og veiledning i forhold til lederverktøy, faglige krav og endringer i aktuelle lover og forskrifter. Direktør i Unicare BAB har jevnlige ledermøter der alle enhetsledere og avdelingsledere er samlet.

Der det er behov for kompetanse i håndtering av aggressiv og voldelig atferd (HAVA) er det etablert kontakter som følges opp av en egen trenergruppe. HAVA-nettverket i består av to HAVA-kontakter ved hver avdeling og seks HAVA-trenere.

 

Veiledning
Vi tilbyr faglig veiledning og oppfølging via egen fagkonsulent. Det er mulig å drøfte faglige problemstillinger, få hjelp med å finne frem til aktuelle kompetansesentra og fremme ønsker om kurs internt. Det jobbes fortløpende med å utvikle anbefalt litteratur og tips til gode faglige verktøy.

 

Kurs
Det holdes fortløpende innføringskurs for alle ansatte. Innføringskurs holdes både vår og høst. Innføringskurs i HAVA og Kap 9 holdes kun på dagtid. De fleste kurs kan tilbys til enkeltdeltagere og samarbeidspartnere. Tid, sted og pris kan oppgis på forespørsel. Ta direkte kontakt med Steinar Nevland.

Vi holder kurs med følgende temaer:

  • Helse – og omsorgstj. lov. kap. 9
  • Saksbehandling kap. 9
  • Målrettet miljøarbeid
  • Skadeavverging (HAVA)
  • Kurs i legemiddellære
  • Kurs i førstehjelp
  • Fagadministrative systemer
  • Epilepsi

 

Internkontroll og kvalitet
Vi drifter et større antall tjenestetyper og tjenestesteder. Sentralt for å sikre kvalitet og lovkrav står utvikling og evaluering av Helse, miljø og sikkerhet (HMS)  og internkontroll (IK). Organisajsonen er i stadig utvikling og vi vektlegger godt samarbeid mellom ansatte, vernetjeneste og tillitsvalgte for å sikre gode og kvalitetspregede tjenester og produkter.

Eiere og ledelse har utarbeidet Lederprinsipper for alle ledere og ansatte. Sentrale verdier er åpenhet, profesjonalitet, ansvar og tydelig delegering samt at den enkelte ser sitt ansvar for eget og andres arbeidsmiljø. Å skape et liv med kvaliteter og muligheter er hentet fra Lederprinsipper for Unicare BAB.

Lovverk og kjennskap til fag og fagutvikling vektlegges og formidles til alle ansatte. Vi samarbeider med spesielisthelstejeneste, skoleverk, kompetansesentra, dagsentre, arbeidsvirksomhet, pårørende og kommuner og bydeler. Vi vektlegger å være åpne og samarbeider med kjøpere av tjenester bl.a i form av internkontroll og tilsyn. Det er et løpende mål å sikre at Unicare BAB har fornøyde brukere, pårørende og kommuner.

Lenker til sentrale lover, forskrifter, veiledere og rundskriv finner du blant annet på http://www.regjeringen.no/, Sosial- og helsedirektoratets http://www.shdir.no/, Statens Helsetilsyn http://www.helsetilsynet.no/ og NAVs hjemmesider http://www.nav.no/. Se http://www.lovdata.no/ for Lovsamling for helse- og sosialsektoren.