I alle våre boliger er det en større gruppe tjenesteytere med ulik fagbakgrunn. Avdelingsleder har ansvar for det administrative, faglige og økonomiske. Teamet av tjenesteytere er tverrfaglig sammensatt og består av både faglærte (eks vernepleier, sosionom, barnevernspedagog, lærer og ergoterapeut) og ufaglærte. Gruppen som helhet har et meget bredt erfaringsgrunnlag med ulike typer bistandsbehov.

Det ytes individuelt tilrettelagte tjenester, hvor individuelle planer eller tilsvarende fagsystemer skal ligge som styrende redskap for et helhetlig tjenestetilbud. Dette skal sikre et trygt omsorgstilbud, sørge for nødvendig opplæring og trening, samt bidra til at den enkelte bruker har et variert liv ut i fra sine forutsetninger. Våre tilbud og tjenester baserer seg på prinsippene i målrettet miljøarbeid.

 

Se mer om de enkelte avdelingene i menyen til høyre.