Mentalisering er et nyere ord for kjente fenomener og er et samlebegrep om å fortolke egne og andres handlinger, behov, ønsker, følelser og fornuft.

Hva er mentalisering?

Evnen til å forstå sine egne og andres følelser, tanker og motiver er grunnleggende.  Det motsatte kan skape misforståelser og konflikter, samt psykisk besvær.  Mentalisering spiller en nøkkelrolle i organisering av selvet og i utvikling av å regulere følelser.

Mentalisering gir klienten mulighet til å skille indre fra ytre realitet, fysiske erfaringer fra mentale, samt egne tanker og følelser for kommunikasjon med andre.  Mentalisering er en form for emosjonell kompetanse.  Mentalisering gir oss hjelp til å regulere følelser og for å forme vår forståelse av oss selv og andre.  Mentalisering er derfor helt sentralt i kommunikasjon og i relasjoner.

Mentalisering kan beskrives som evnen til å se seg selv utenfra, og se andre innenfra.  Mentalisering betyr å kunne forstå sine egne og andres misforståelser.  Svekket mentalisering gjør at det er fort gjort å misforstå og å bli misforstått.  Å misforstå og å bli misforstått kan utløse sterke følelser, som igjen kan føre til tilbaketrekking, fiendtlighet, avvisning, maktmisbruk og symptomøkning (Fritt etter: Institutt for mentalisering).

Læring skjer i meningsfulle sammenhenger og i gode relasjoner. Omsorgssviktede og psykisk syke barn trenger ofte repetisjon og av de grunnleggende samspillserfaringer fra småbarnstid.  De trenger at deres indre verden blir gjort sann og meningsfull gjennom at den blir oppdaget, rommet, regulert og gitt tilbake til barnet i forståelig form.  Dette er omsorgsadferd som kommer naturlig når barn er små, men som krever en større bevissthet når de er blitt ungdommer.  Miljøterapeuten må minne seg på at klienten er stor utvendig, men liten, utrygg og trengende innvendig.  Miljøterapeuten må innta en åpent undrende holdning til klientens opplevelse, samtidig som man åpner sitt sinn for klienten.  Det betyr å snakke høyt om hva man tenker og føler når man er sammen.  Det betyr at man generelt retter mer oppmerksomhet på opplevelse enn de ytre fakta ved en hendelse.

Gjennom miljøterapeutens mentaliserende holdning lærer klienten å forstå seg selv, andre mennesker og den sosiale verden.  Gjennom en bedre forståelse av sitt eget sinn, sammen med gjentatte erfaringer av at miljøterapeuten klarer å håndtere og regulere sterke følelsesmessige tilstander, lærer klienten å roe og regulere seg selv.  Personlig vekst skjer innenfra med hjelp av relasjon til miljøterapeuten.

En god terapeutisk relasjon gir sikrere tilknytning og fostrer mentaliserende kompetanse.  Når relasjonen oppleves som en trygg base, gir terapeutiske allianser og terapeutiske forhold muligheter til å utforske tanker, følelser, håp, ønsker, behov og drømmer hos klienten.
Utfordringen for miljøterapeuten er ikke bare å øke mentaliserende kompetanse hos klienten.  Miljøterapeuten skal også selv bli bedre til å mentalisere.  Mentalisering kan hjelpe oss til å se våre egne reaksjoner i et klarere lys, holde ut våre klienters følelser og bidra til å regulere oss selv i forhold til krevende klienter.  Det oppstår alltid sår og rifter i relasjoner, og især med klienter med alvorlige psykiske lidelser.  Miljøterapeuter bidrar selv til misforståelser og konflikter.  Et ekte ”unnskyld” kan være et vesentlig ord i denne sammenheng.

Unicare Små Enheter har fattet interesse for begrepet mentalisering.  Vi søker kunnskap om temaet og søker å øke vår kompetanse i våre møter med klienter gjennom å være nysgjerrige og utforskende på mentalisering.  Vi tror at økt bevissthet i forhold til mentalisering vil bidra til økt forståelse for våre klienters livsproblemer og uttrykksformer, samtidig som denne bevisstheten setter oss i stand til å øke relasjonen mellom oss som terapeuter og våre klienter.  Mentalisering har mye å bidra med i arbeidet for våre klienter der skolevegring, uro, ADHD, rus, spiseproblemer og selvskading er en del av problematikken.

Et faglig klima preget av undring, nysgjerrighet og åpenhet er vesentlig. Mentaliserende holdning og handling skal prege vårt møte og vårt samvær med våre klienter.