Målgruppen består av begge kjønn i alderen 13 til 19 år. Fra 11 år ved en enhet, samt opp til 20 år i noen enkeltsaker (som hovedregel i egen leilighet). Målgruppen er ofte utsatt for omsorgssvikt og traumer som har bidratt til en utvikling av relasjonsskader, atferdsproblematikk og symptomer på psykisk lidelse. Beboeren kan ha nedsatt kognitiv funksjon, enten medfødt eller som resultat av skade. Beboeren kan ha diagnostiserte eller ikke-definerte psykiske lidelser.

Målgruppe I: Omsorgsplasseringer

§ 4-4.4 ledd, frivillig hjelpetiltak
§ 4-12, omsorgsovertagelse

Våre enheter er godkjent for plassering i institusjon etter BVL §§ 4-4, 4 ledd og 4-12. Disse omsorgsplasseringene utgjør hovedgruppen av institusjonens plasseringer. Denne gruppen har ofte omfattende ”sosioemosjonelle” problemer som kan knyttes til ugunstige oppvekstvilkår, ulike psykiske lidelser, utviklingshemninger eller utviklingsforstyrrelser.

Målgruppe II: Atferdsplasseringer

§ 4-24, uten eget samtykke
§ 4-26, med eget samtykke

Våre enheter er godkjente for plasseringer i institusjon etter BVL §§ 4-24 og 4-26. Barn kategorisert som å ha lav risiko for videreutvikling av atferdsvansker plasseres ikke sammen med barn med høy risiko for videreutvikling av atferdsvansker.

Institusjonen jobber i utgangspunktet ikke med atferdsplasserte beboere der hovedproblematikken er vold, rus og kriminalitet. Plasseringer i henhold til §§ 4-24 og 4-26 foretas først og fremst der barn ”på annen måte” har vist alvorlige atferdsvansker med behov for behandling av dette. ”Annen form for utpreget normløs atferd” kan for eksempel være prostitusjon, selvskading eller unge mennesker som begår overgrep mot andre barn og unge. Barn som har vært utsatt for overgrep plasseres aldri sammen med barn som har foretatt overgrep. Atferdsplasseringer foretas tidvis også der hvor det kan være usikkerhet knyttet til om atferdsproblemene skylles funksjonshemninger og hvor det er behov for ytterligere utredninger av mulig psykisk lidelse.

Målgruppe III: Akuttplassering

§ 4-6,1 ledd, med samtykke fra foreldre
§ 4-6,2 ledd, uten samtykke fra foreldre
§ 4-25, 2 ledd jf.§ 4-24, atferdsvansker

Alle våre enheter er godkjent for akuttplassering etter BVL §§ 4-25 2. ledd, 4-6, 1 og 2. ledd.

Det er sjelden institusjonen gjennomfører inntak som akuttplasseringer, De akuttplassringer som godkjennes av inntaksansvarlig er foretatt i egne godkjente hus og leiligheter med en til en oppfølging fra personal, og der hvor oppdragsgiver har en plan om en lengre tids plassering. Matching av beboere, vurdering av risikofaktorer og forberedelse av personalgruppen gjøres forut for alle plasseringer.

Målgruppe IV: Selvstendighetstrening og ettervern

§ 4-4, 2, ettervern

Enkelte av institusjonens godkjente leiligheter kan benyttes til selvstendighetstrening og ettervern. Leilighetene som benyttes har god standard, egen inngang og har god størrelse. Et selvstendighetstreningstilbud innenfor en godkjent enhet er omfattende og likner et ordinært institusjonstilbud, men med tydelige mål mot et mer selvstendig liv og med mulighet for noe reduksjon av personaloppfølgingen. Et lettere ettervernstilbud kan også foregå i eksterne leiligheter i en kortere periode i nærheten av våre godkjente boliger. De eksterne leilighetene finnes da på det private boligmarkedet. Dette letteste ettervernstilbudet tilbys beboere som anses ferdigbehandlet, men som trenger videre hjelp og støtte i overgangen til andre kommunale hjelpetilbud eller til en selvstendig tilværelse. Ettervern tilbys kun til institusjonens egne beboere.