Sikkerhet og kontroll er hovedoppgaver og er avgjørende i enheten, for våre omgivelser, for gjennomføringen av skolesituasjonen og fritidstilbudene til våre «unge krenkere». Institusjonen har på to av sine enheter utviklet egen kompetanse i medarbeidergruppen for håndtering av denne gruppen. Vi påser at det gjennomføres risikovurderinger og overgrepsspesifikk behandling i samarbeid med ledende spesialister på området fra Bergen (Betanien Hospital). BUP involveres gjennom hele oppholdet. Den spesifikke enhet med dette oppdraget får særskilt opplæring i problemstillingen og sikkerhetsaspektene. Utredning er primært en oppgave for BUP, men kan påbegynnes i enheten av USE’s egen psykiater dersom det vurderes som hensiktsmessig. I tillegg til en bred barnepsykiatrisk utredning, slik som man ellers gjør med alle som kommer til BUP, bør i hovedsak ASAP spørreskjemapakken med 9 spørreskjema gjennomføres. Disse skjemaene måler både personlighetsmessige variabler og overgrepsspesifikke holdninger som er meget viktige å få fatt i. (For de skal det jobbes med senere i terapien). Psykiater i USE kan gjennomføre ASAP og drøfte resultatene med Off clinic og evt. Betanien hospital, V27. Da det er en relativt stor andel av unge overgripere som har utviklingsforstyrrelser (for eksempel Asperger, psykisk utviklingshemning, ADHD eller generelle lærevansker), vil observasjoner og utredning av utviklingsforstyrrelse kunne bli aktuelt. Nevropsykologiske tester bør gjennomføres i sin helhet når dette anses å være mulig.

Risikovurderinger må gjentas, og en kan slippe opp etter hvert, men det må begrunnes. En god hjelp i å ta disse vurderingene er verktøyet ERASOR (”Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recividism”), som er spesielt utviklet for barn mellom 12 og 18 år som har begått seksuelle overgrep. Her får man kartlagt høyrisikofaktorer som i neste omgang gir føringer for fokus i miljøterapien. Denne utredningen kan USE’s egen psykiater påbegynne, og senere samarbeide med BUP og andre deltakere i ansvarsgruppen om å ferdigstille.

Overgrepsspesifikke samtaler er i hovedsak en oppgave for BUP, men de bør igangsettes etter at ERASOR, ASAP og en generell kartlegging og utredning er gjennomført. USE’s psykiater kan i samarbeid med BUP også søke å finne andre individualterapeuter utenfor BUP-systemet, med særlig kompetanse på overgrepsproblematikk, dersom dette anses som hensiktsmessig. Gjennomføring av overgrepsspesifikke samtaler skal være et krav som stilles av barnevernet, evt. politiet.

Mentalisering gir oss hjelp til å regulere følelser, ved å tilskrive intensjoner og mening til menneskelig atferd, å forstå uskrevne regler, og til å forme vår forståelse av oss selv og andre. Det knytter seg også et etisk aspekt til dette; jo bedre en forstår andre og deres atferd, desto vanskeligere er det å behandle et menneske som en ting. Unge overgripere trenger ofte mye bistand og hjelp i forhold til å ”mentalisere” bedre. En vesentlig målsetting er å skape størst gradav normalitet i hverdagen og hjelpe til med å utvikle beboerens positive egenskaper. Vanlig seksualundervisning er en del av det helhetlige behandlingsopplegget. Sosial veiledning og trening er ofte viktig for mange av beboerne.