Vi arbeider for å skape en trygg, tydelig og forutsigbar bosituasjon, med en miljøterapi som tar hensyn til og tilpasser utfordring og mestring til den unges kognitive nivå. Vi sikrer at det gjennomføres en nødvendig nevropsykologiske utredninger for å kunne tilrettelegge for gode, miljøterapeutiske rammebetingelser. Ved kognitiv svikt, evt. psykisk utviklingshemning, vil mye av de samme miljøterapeutiske prinsipper som nevnt i avsnittet over være gjeldende. Nevropsykologiske utredninger skaper også grunnlag for en tilpasset individualterapeutisk behandling ved BUP, og kan si noe om behov for medisinsk behandling.

Skolen gis nødvendig informasjon fra den nevropsykologiske utredningen, som på sin side tilpasser undervisningen til konklusjoner i utredningen. Ved mistanke om psykisk utviklingshemning sendes en henvendelse til habiliteringstjenesten.

USE søker å tilpasse fritidsaktiviteter ut fra den unges kognitive forutsetninger. Utredninger som synliggjør omfattende kognitiv svikt kan bidra til å utløse rettigheter etter annet lovverk og kan bidra til økt offentlig bistand ved utflytting fra våre enheter.