Der beboeren skårer høyt på depresjon, ber institusjonen psykiatrien (BUP eller sykehus) om å utarbeide en suicidvurdering. Ved moderat til høy fare for suicid utarbeides en kriseplan i samarbeid med psykiatrien og beboeren.

Depresjon påvirker mentaliseringsevnen, da den svekker evnen til fleksibel tenkning, medfører et forvrengt syn på en selv og reduserer oppmerksomheten på andres erfaringer. Miljøterapeutene søker å hjelpe beboerne til å oppdage, tolerere og uttrykke sine følelser av frustrasjon i stede for eksempelvis å kutte seg selv med skarpe gjenstander. Dersom beboeren selvskader skal beboeren ikke stoppes fysisk, dersom det ikke foregår farlig selvskading, eller selvskadingen foregår på psykotisk grunnlag. Personalet skal isteden jobbe for å gi beboeren andre mestringsstrategier i møte med vonde følelser.

Ved å rette minst mulig oppmerksomhet på negativ og selvdestruktiv atferd og rette fokuset på konstruktiv og positiv atferd og behandling, så ønsker man å få til en ytterligere bedring. GAF score og somatisk utredning Andre undersøkelser som kan være aktuelle: CT/MR/SPECT. Individualterapi skjer ved BUP

Medikamentell behandling kan være aktuelt ved moderat til alvorlig depressive tilstander. Primært velges SSRI, SNRI, eventuelt ulike kombinasjoner med andre preparater. Medikamentell behandling skjer i samråd med BUP, barnevern og evt. foreldre. Serumkontroller for monitorering av medikasjon/complience.