Ved innkomst er det viktig med en grundig gjennomgang av somatisk og psykiatrisk status presens, samt utredninger gjennomført i psykiatrien. GAF score. Henvisning for blodprøvetakning og andre undersøkelser som CT/MR/SPECT er vanlig. Erfaring viser at det er nødvendig med en grundig anamnestisk gjennomgang for å avdekke undertype av bipolar lidelse, eventuelt annen differensialdiagnostikk. Det henvises til suicidalitetsutredninger der det er indisert.

Behandlingen skjer i samarbeid med psykiatrien. Det legges til rette for tett kontakt mellom behandlere i psykiatrien og personalet ved enheten. Dette for å sikre et samkjørt opplegg. Man kartlegger og identifiserer faktorer som kan medføre forverring, og man legger opp til å skjerme beboeren for unødige belastninger. Man lager kriseplan med tidlige tegn til forverring, og tiltak ved forverring.

Voldsrisikovurdering kan være aktuelt i både maniske og depressive faser. V-RISK- 10. Ved behov for mer inngående vurderinger henvises beboerne til psykiatrien. Suicidalvurderinger bør gjøres i depressive faser. Dette skjer i samarbeid med psykiatrien. Individualterapi foregår ved BUP.

Medikamentell behandling er ofte nødvendig. Det kan være behov for kombinasjonsterapi med ulike stemningsstabilisatorer. Serumkontroller for monitorering av medikasjon/complience. Rustester hvis aktuelt.

Personalet gir hjelp til å mestre skole, familierelasjoner og sosiale relasjoner. Ofte kan dette være livslange lidelser, og det sørges for at hjelpeapparatet for voksne kobles på i god tid før utflytting.