Gjennom flere år har Unicare Små Enheter erfart at våre beboere har fler enn en diagnose som er behandlingskrevende. Dette fordrer at vi implementerer ulike tilnærmingsmåter i behandling av den enkelte beboer.

Det er vår psykiater og vår psykologs oppgave, i samarbeid med BUP, å videreformidle behandlingsstrategier gjennom regelmessig veiledning av miljøpersonale slik at den terapeutiske plan kontinueres av miljøpersonalet. På denne måten kan vi ”skreddersy” den enkeltes miljøterapeutiske behandling. Nedenfor beskrives noen hovedkategorier, som USE søker å behandle ut ifra sine spesifikke behov.

 

Utviklingsforstyrrelser og adferds- og følelsesmessige forstyrrelser

ADHD og Asperger, gjerne med tilleggsproblematikk som angst, tvangslidelser og psykoser krever en struktur med svært tydelige og forutsigbare grenser. Avgjørende for god behandling er også relasjonsbygging, kontinuitet og trygghet i miljøterapien.

Les mer

 

Kognitiv svikt

Vi arbeider for å skape en trygg, tydelig og forutsigbar bosituasjon, med en miljøterapi som tar hensyn til og tilpasser utfordring og mestring til den unges kognitive nivå. Vi sikrer at det gjennomføres en nødvendig nevropsykologiske utredninger for å kunne tilrettelegge for gode, miljøterapeutiske rammebetingelser.

Les mer

 

Unge krenkere

Sikkerhet og kontroll er hovedoppgaver og er avgjørende i enheten, for våre omgivelser, for gjennomføringen av skolesituasjonen og fritidstilbudene til våre “unge krenkere”. Institusjonen har på to av sine enheter utviklet egen kompetanse i medarbeidergruppen for håndtering av denne gruppen. Vi påser at det gjennomføres risikovurderinger og overgrepsspesifikk behandling i samarbeid med ledende spesialister på området fra Bergen (Betanien Hospital). BUP involveres gjennom hele oppholdet.

Les mer

 

Traumelidelser

I gruppen med traumelidelser har institusjonen lang erfaring med unge jenter som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Institusjonens kompetanse på ”unge overgripere” og personalets erfaring vedrørende å samtale om ”normal seksualitet” er som eksempel nyttig også i møte med unge som selv er utsatt for overgrep. Unge overgripere og unge utsatt for overgrep plasseres naturlig nok ikke sammen.

Les mer

 

Personlighetsforstyrrelser

Viktig å forberede personalgruppen godt før inntak ved indikasjon på personlighetsforstyrrelse, da slike diagnoser erfaringsvis utfordrer personalgruppen i sterk grad. En grundig kartlegging med vekt på å skape en felles holdning og felles mål i personalgruppen og i ansvarsgruppen (foresatte, barnevern, BUP, skole) er særlig viktig i behandlingen av slike forstyrrelser.

Les mer

 

Angst

Miljøterapeutisk tilnærming er avhengig av type angst: Generalisert angst, fobisk angst og panikkangst krever eksempelvis ulike tilnærmingsmåter. Kognitiv terapi kan være hensiktsmessig for en rekke angstlidelser, mens eksponeringsterapien som kombinasjon er særlig egnet til behandling av fobisk angst og visse panikkangstlidelser.

Les mer

 

Depresjon

Der beboeren skårer høyt på depresjon, ber institusjonen psykiatrien (BUP eller sykehus) om å utarbeide en suicidvurdering. Ved moderat til høy fare for suicid utarbeides en kriseplan i samarbeid med psykiatrien og beboeren.

Les mer

 

Psykoselidelser

Ved inntak av psykotiske beboere, eller der beboere utvikler psykoseproblematikk under oppholdet, er institusjonen avhengig av et tett samarbeid med psykiatrien (BUP og sykehus). Utredninger gjennomføres i hovedsak av sykehusene. Oppstart og utprøving av medisiner kan skje i samarbeid mellom institusjonens psykiater og overlege på sykehus/BUP. Beboeren bør søkes innlagt ved sykehus i mer akutte faser med økning av psykosesymptomer. I mer stabile faser hvor de psykotiske symptomene har avbleknet kan beboeren ivaretas i enheten med blant annet kontroll og oppfølging av antipsykotiske medisiner, fra personalet og fra institusjonens psykiater.

Les mer

 

Bipolare lidelser (alle former av lidelsen)

Ved innkomst er det viktig med en grundig gjennomgang av somatisk og psykiatrisk status presens, samt utredninger gjennomført i psykiatrien. GAF score. Henvisning for blodprøvetakning og andre undersøkelser som CT/MR/SPECT er vanlig. Erfaring viser at det er nødvendig med en grundig anamnestisk gjennomgang for å avdekke undertype av bipolar lidelse, eventuelt annen differensialdiagnostikk. Det henvises til suicidalitetsutredninger der det er indisert.

Les mer

 

Adferdsforstyrrelser

Miljøterapeutene er tydelige, forutsigbare og omsorgsfulle. Enheten har en tydelig struktur med klare rammer. Belønningssystemer benyttes systematisk. Relasjonsarbeid er grunnlag for senere mentaliseringsterapi. Noen beboere vil ha behov for sinnemestringskurs, evt. ART.

Les mer

 

Spiseforstyrrelser

Mange av beboerne i USE kan ha forskjellige former for spiseforstyrrelser, og i varierende grad. Dette kan framstå i milde former, som for eksempel en rigiditet i forhold til hva de kan og skal spise, og til altoverskyggende symptomer som preger hele hverdagen.

Les mer