Institusjonen har spesiell kompetanse innen området dobbeltklienter, her definert som klienter med behov for tjenester innenfor barnevernloven samt behov for hjelp til sin tilleggs-problematikk der psykiske lidelser er fremtredende og står i veien for god utvikling. Institusjonen er spesielt rettet inn mot barn og unge som har flere plasseringer bak seg og som har vansker med å fungere i grupper. Behandlingen som tilbys beboerne er systematisk miljøterapi, hvor de mest virksomme elementene er relasjons-behandling, mentaliserende holdning og handling, samt målstyringsarbeid.

Institusjonsmodellen består av små enheter, utformet som normale eneboliger. Hvert hus er godkjent for tre beboere. Grunnbemanningen for hvert hus er to miljøterapeuter i medleverturnus. Turnusen på enhetene er 3 døgn på, 7 døgn av, 4 døgn på og så 7 døgn av igjen. Institusjonen har i tillegg 7 medarbeidere som er fast ansatt i et ambulant team som forsterke opp det faste teamet på hver enhet ved behov. Den høye voksentettheten og det at det kun er to vaktskifter per uke skaper kontinuitet, trygghet og mer normale rammer for utvikling.

Enhetene følges opp av enhetsleder, i tillegg har hver enhet en ledende miljøterapeuter, en skoleansvarlig og en helseansvarlig. Alle enheter får veiledning og opplæring fra en fast ansatt psykiater i full stilling, en fast ansatt psykolog i full stilling, mottar kurs fra barnevernfaglig ansvarlig, samt får opplæring fra eksterne kursholdere.

Institusjonens teorigrunnlag er eklektisk, hvor kognitiv teori, atferdsteori og sosial læringsteori har sin naturlige plass, men hvor den mentaliseringsbaserte teoretiske retningen, utviklingsteori og systemteori står i sentrum.